Flexibel werken

De afspraken inzake flexibiliteit bij piekperiodes worden ongewijzigd verlengd tot en met 30 juni 2017.
Voorwaarden
Inzake piekperioden (kleine flexibiliteit):
  • de werkgever kan maximum 2 uur per dag en 5 uur per week van de wekelijkse arbeidsduur afwijken;
  • maximum 60 arbeidsdagen per jaar mag hij de arbeidsduur overschrijden;
  • compensatieperiode 3 maanden;
  • keuze van de periode gebeurt vóór 31 december van het voorafgaande kalenderjaar;
  • het stelsel en de periode worden bepaald volgens een paritair akkoord tussen werkgever en vakbondsafvaardiging;
  • in bedrijven met minder dan 50 werknemers en zonder vakbondsafvaardiging kan de procedure inzake aanpassing van het arbeidsreglement slechts worden gestart uiterlijk de 30ste dag nadat zij die aanpassing hebben meegedeeld op een vergadering van het Paritair Subcomité.
De afspraken inzake flexibiliteit bij buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid worden verlengd tot en met 30 juni 2017. De arbeider heeft de keuze om de eerste 91 overuren op jaarbasis te recupereren of uitbetaald te krijgen. Er bestaat geen mogelijkheid om een bijkomende schijf tot 130 of 143 overuren in te voeren (noch via sectorale cao, noch via onderneming-cao of arbeidsreglement).