Eindejaarspremie

De eindejaarspremie is gelijk aan een dertiende maand, of het uurloon van 1 december vermenigvuldigd met het aantal uren per maand. 
Dat aantal verschilt volgens het betaalregime:
 • 40 uren per week: 173,33 uren;
 • 39,5 uren per week: 171,17 uren;
 • 39 uren per week: 169,00 uren;
 • 38,5 uren per week: 166,83 uren;
 • 38 uren per week: 164,67 uren;
 • 37,5 uren per week: 162,50 uren.
Als de wekelijkse arbeidsduur daar ergens tussenin valt, moet deze formule gebruikt worden:
(uurloon op 1 december x wekelijkse arbeidsduur x 52) / 12
Voorwaarden:
Op 1 december van het beschouwde jaar ten minste drie maanden ingeschreven zijn in het personeelsregister.
Wie op 30 november geen jaar anciënniteit heeft, krijgt één twaalfde per maand tewerkstelling (pro rata). Een begonnen maand telt als volledig gepresteerde maand, als de arbeider vóór de zestiende in de onderneming ingeschreven is.
Er is eveneens pro rata in de volgende gevallen:
 • ontslag door de werkgever;
 • einde contract van bepaalde duur of tijdelijk contract van minstens drie maanden;
 • beëindiging van het contract wegens overmacht.  
Men betaalt een volledige premie in geval van:
 • pensioen;
 • SWT (het vroegere brugpensioen);
 • overlijden.
Wie vrijwillig de onderneming verlaat, en een anciënniteit heeft van 5 jaar of meer in de onderneming, kan vanaf 1 juli 2017 aanspraak maken op een pro rata-eindejaarspremie. 
Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden met effectieve prestaties gelijkgesteld:
 • zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof;
 • arbeidsongeval;
 • ongeval of gewone ziekte: maximum 40 arbeidsdagen per refertejaar;
 • tijdelijke werkloosheid: maximum 40 arbeidsdagen per refertejaar.