Inspraak en overleg

Syndicale delegatie

De drempel voor het installeren van een vakbondsafvaardiging bedraagt op 10 arbeiders. In het nationaal akkoord 2017-2018 werd afgesproken dat interims zullen meetellen voor het berekenen van de drempel tot oprichting van een syndicale afvaardiging en voor het bepalen van het aantal mandaten in de syndicale afvaardiging.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht.

Ondernemingsraad

Vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. 
Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.
Indien de werkgever arbeiders wenst aan te werven met een contract van bepaalde duur of indien hij wenst beroep te doen op uitzendkrachten of op onderaanneming, moet hij dit vooraf melden aan de OR, de vakbondsafgevaardigde of aan de vakbonden.

Onderneming met minder dan 15 werknemers

Werkgevers met minder dan 15 werknemers moeten de representatieve functie van de vakbonden, die deel uitmaken van het Paritair Subcomité, erkennen.
Deze erkenning betekent: 
  • verantwoordelijken van de vakbonden kunnen contact opnemen met de werkgever; 
  • de werkgever kan zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie;
  • dit contact is veeleer preventief van aard en kan betrekking hebben op informatieverstrekking aan werknemers.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht of bij individuele ontslagen vanaf 55 jaar wordt een sectorale aanbeveling ingevoerd waarin opgenomen is dat de werkgever aan de betrokken werknemer moet meedelen dat hij zich kan laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde en/of vakbondssecretaris.