Ontslagcompensatievergoeding

Het doel van deze regeling is het compenseren van het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden van het verleden.
De compensatie gebeurt ofwel via de ontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel via de ontslaguitkering.

De ontslagcompensatievergoeding (OCV)

Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die de arbeider heeft:
  • Vanaf 1 januari 2015: 15 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2016: 10 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2017: iedereen
De periode gedekt door de OCV wordt bepaald aan de hand van volgende formule: 
Alle jaren anciënniteit alsof de arbeider altijd al werkte onder de nieuwe regeling (a)
min
(vastgeklikte rechten op 31 december 2013 (b) + opgebouwde anciënniteit vanaf 1 januari 2014 tot ontslag) (c)
VOORBEELD
Arbeider PSC 149.01
In dienst op 12.01.1993
Uit dienst op 01.02.2015
(a) Totale anciënniteit = 22 jaar en 0,5 maand = 64 weken (cfr nieuwe opzegtermijnen)
(b) Opzeg arbeider tot 31.12.2013: PSC 149.01: 20 jaar + 11 maand = 18,4 weken (129 kalenderdagen)
(c) Opzeg van 01.01.2014 tot 01.02.2015: 1 jaar en 1 maand = 8 weken
=> Deze werknemer krijgt dus (18,4 + 8) 26,4 weken opzeg (te presteren of als opzegvergoeding) én een uitbetaling van een netto ontslagcompensatievergoeding van 37,6 weken (= 64 – 26,4)
De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding.


Ontslaguitkering

De andere wijze van compensatie is het systeem van de ontslaguitkering en geldt voor diegenen die geen recht hebben op de OCV omdat ze onvoldoende anciënniteit hebben.
Voor contracten vanaf 1 januari 2012 bedraagt die ontslaguitkering € 1.250
Voor contracten vóór 1 januari 2012 gelden volgende bedragen, ook afhankelijk van de anciënniteit die men heeft op het moment van het ontslag:
  • < 5 jaar: € 1.250 netto
  • > 5 jaar < 10 jaar: € 2.500 netto
  • > 10 jaar: € 3.750 netto
Ook de ontslaguitkering wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De ontslaguitkering kan wel gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Werkgroep statuten arbeiders – bedienden
Met het oog op de verdere toenadering in de statuten arbeiders/bedienden op sectorvlak werd in het nationaal akkoord 2015-2016 overeengekomen om de werkzaamheden van de werkgroep inzake inventarisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en bedienden die behoren tot de sector elektriciens, verder te zetten.