Eindejaarspremie sektor elektriciens

In de sector bestaan 2 systemen voor de eindejaarspremie:
 • Het ALGEMEEN regime waarbij de premie betaald wordt door het FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID vóór 31 december.
 • Een ander systeem dat we kunnen omschrijven als de eindejaarspremie van de FEE/RTD. Dit zijn 2 werkgeversorganisaties. Wie in een onderneming werkt die aangesloten is bij één van deze organisaties, krijgt de premie rechtstreeks van zijn werkgever omstreeks 15 december.
Beide systemen niet dooreenhalen!

Algemeen regime

8,33% van het brutoloon verdiend tussen 1 juli en 30 juni (dat noemen we de referteperiode). 
De werknemer moet op 30 juni van het beschouwde jaar ten minste 65 werk- of gelijkgestelde dagen op zijn actief hebben. Wie tijdens de referteperiode geen jaar, maar meer dan 65 dagen anciënniteit heeft, krijgt één twaalfde per maand tewerkstelling (pro rata).
Er is ook een pro rata in geval van:
 • Ontslag door de werkgever.
 • Ontslag door de werknemer.
 • Bij einde contract van bepaalde duur van minstens 65 dagen.
 • Bij beëindiging van het contract wegens overmacht.
 • Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst via onderlinge instemming.
Een werknemer in SWT (bruggepensioneerde) of gepensioneerde arbeider heeft recht op een volledige premie.
Rechthebbenden van werknemers die overlijden tijdens de referteperiode ontvangen een basis eindejaarspremie van € 1 660.
De werknemer verliest zijn recht op de premie als hij ontslagen wordt om dringende reden.
Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met effectieve prestaties. Het aantal gelijkstellingen wordt bepaald op maximum één derde van het aantal betaalde dagen.

Eindejaarspremie FEE/RTD

8,33% van het brutoloon verdiend tussen 1 december en 30 november (referteperiode). 
Elke werknemer die op 30 november in dienst is, heeft recht op een (pro rata) eindejaarspremie (er is geen anciënniteitsvoorwaarde). 
De werknemer verliest zijn recht op premie als hij:
 • Vrijwillig de onderneming verlaat (ontslag door de werknemer).
 • Ontslagen wordt om dringende reden.
De werknemer krijgt de premie pro rata in geval van:
 • Ontslag door de werkgever.
 • Bij beëindiging van een contract van bepaalde duur van minstens 3 maanden.
 • Bij beëindiging van het contract wegens overmacht.
De werknemer krijgt de volledige premie in geval van:
 • Pensioen.
 • Overlijden.
 • SWT (brugpensioen) mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming.
Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met effectieve prestaties. Het aantal gelijkstellingen wordt bepaald op maximum 150 dagen, mits 6 maanden effectieve prestaties.