inspraak in de sector elektriciens

Syndicale delegatie

De drempel voor het installeren van een vakbondsafvaardiging blijft behouden op 30 arbeiders (en minstens 35 werknemers).

Comité voor preventie en bescherming op het werk

In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht. 

Ondernemingsraad

Vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd.
Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.
Werkgevers zonder een VA moeten de representatieve functie van de vakbonden die deel uitmaken van het Paritair Subcomité erkennen.
Deze erkenning houdt onder meer in: 
  • verantwoordelijken van de vakbond kunnen contact opnemen met de werkgever 
  • de werkgever kan zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie 
  • dit contact is veeleer preventief van aard en kan betrekking hebben op informatieverstrekking aan de werknemers.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht of bij elk individueel ontslag vanaf 55 jaar wordt er aanbevolen aan de werkgever dat hij bij de start van de ontslagprocedure aan de werknemer meedeelt dat hij zich kan laten bijstaan door een VA en/of door een vakbondssecretaris.