Inspraak en overleg in de garageonderneming

Syndicale delegatie

De drempel voor het installeren van een vakbondsafvaardiging blijft behouden op 15 arbeiders. 
Vanaf 1 juli 2014 treedt een nieuwe procedure tot oprichting van een vakbondsafvaardiging in werking in ondernemingen vanaf 15 werknemers en met minder dan 50 werknemers.
De belangrijkste wijzigingen zijn dat de potentiële kandidaat-afgevaardigde een betere bescherming geniet en dat de Voorzitter van het Paritair Subcomité een actievere rol krijgt toebedeeld bij de aanstelling van de afvaardiging.
Ook voor de vernieuwing van de mandaten van de vakbondsafvaardiging is een verbetering aangebracht. Het aantal beschikbare mandaten wordt vanaf 1 juli 2014 bepaald op basis van het aantal arbeiders die zijn ingeschreven in het personeelsregister van de onderneming op 1 januari van het jaar waarin verkiezingen voor het CPBW/OR kunnen worden georganiseerd.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht.

Ondernemingsraad

Vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.
Indien de werkgever arbeiders wenst aan te werven met een contract van bepaalde duur of indien hij wenst beroep te doen op uitzendkrachten of op onderaanneming, moet hij dit vooraf melden aan de OR, de vakbondsafgevaardigde of aan de vakbonden.
Werkgevers met minder dan 15 werknemers moeten de representatieve functie van de vakbonden, die deel uitmaken van het Paritair Subcomité, erkennen. 
Deze erkenning betekent: 
  • Verantwoordelijken van de vakbonden kunnen contact opnemen met de werkgever 
  • De werkgever kan zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie 
  • Dit contact is veeleer preventief van aard en kan betrekking hebben op informatieverstrekking aan werknemers. 
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht of bij individuele ontslagen vanaf 55 jaar wordt een sectorale aanbeveling ingevoerd waarin opgenomen is dat de werkgever aan de betrokken werknemer moet meedelen dat hij zich kan laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde en/of vakbondssecretaris.