Vorming en opleiding in de garages

Voor 2015-2016 worden de opleidingsinspanningen behouden.

1. Hoeveel recht op vorming?

Per onderneming wordt een collectief recht op permanente vorming opgebouwd van 2 dagen per jaar per arbeider. Elke arbeider moet van deze dagen collectief recht verplicht één opleidingsdag volgen per 2 jaar. Welke opleiding moet worden gevolgd, wordt bepaald op ondernemingsvlak in overleg met de arbeider in kwestie.

2. Wie heeft recht op vorming?

Per onderneming wordt op die manier een "vormingskrediet" samengesteld. Dit vormingskrediet wordt in overleg met de vakbondsafgevaardigde of met de arbeiders maximaal gespreid over alle categorieën van arbeiders in de onderneming.

3. Opleidingsplannen

Elke onderneming van meer dan 15 werknemers stelt jaarlijks een bedrijfsopleidingsplan op dat rekening houdt met de noden van het bedrijf en de kwalificaties van de arbeiders. De OR, de vakbondsafvaardiging of het personeel moet dit bedrijfsopleidingsplan jaarlijks goedkeuren en evalueren.
Dit opleidingsplan moet jaarlijks worden overgemaakt aan Educam en de uitvoering van dit plan verloopt in samenwerking met Educam. 
Vanaf 1 januari 2014 moet een bedrijfsopleidingsplan goedgekeurd worden door alle vertegenwoordigde vakbonden in de onderneming.
Ook wordt elke wijziging aan een bedrijfsopleidingsplan dat voorafgaandelijk was goedgekeurd binnen de onderneming, opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging.

4. Databank

Educam, het opleidingscentrum binnen de sector garages, legt vanaf 1 januari 2012 een databank aan die elke gevolgde opleiding van de arbeider registreert. Het opleidings-cv zal in deze databank worden geïntegreerd. Meer info over opleidings-cv.