Dubbel vakantiegeld in de kledingssector

Voorwaarden arbeiders
  • Ofwel op 30 juni van het lopende jaar in dienst zijn.
  • Ofwel de onderneming hebben verlaten na 1 juli van het voorgaande jaar, maar niet om dringende redenen ontslagen zijn en 3 maanden binnen de onderneming hebben gewerkt.
  • Ofwel in tijdkrediet (= volledige onderbreking) zijn.
Bedrag arbeiders
6,5 % van het brutoloon voor effectieve prestaties, verdiend tussen 1 juli van het voorgaande jaar en 30 juni van het lopende jaar. Toegepast op 2016 beslaat dit de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Met brutolonen wordt bedoeld:
  • de brutolonen met betrekking tot de dagen waarop arbeid wordt verricht;
  • de brutolonen met betrekking tot de dagen toegelaten afwezigheid wegens sociale vorming.
Deze brutolonen worden forfaitair vermeerderd met 40 dagen voor wettelijke feestdagen, wettelijke vakantiedagen en dagen van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Betaling arbeiders
De betaling gebeurt door de werkgever, bij het verlenen van de hoofdvakantie in de onderneming en ten laatste samen met de loonuitkering na 15 augustus of bij uitdiensttreding.
Voorwaarden bedienden
  • In het betrokken jaar en voor de betalingsdatum in dienst getreden zijn van de onderneming.
  • Wie de onderneming verlaat in het betrokken jaar, maar niet om dringende reden ontslagen zijn, moet minstens 3 maanden gewerkt hebben in de onderneming.
Bedrag bedienden
90 % van de wedde van de maand december van het jaar waarvoor de aanvulling verschuldigd is. Wanneer de prestatie van de bediende in de loop van het beschouwde kalenderjaar gedurende meer dan 30 kalenderdagen in het totaal werd onderbroken – voor om het even welke reden – dan wordt de aanvulling van het dubbel vakantiegeld berekend naar rata van 7,5 % van de bruto wedde die door de werkgever werd betaald over het ganse kalenderjaar.
Betaling bedienden
De betaling gebeurt samen met de betaling van de wedde van de maand december van het betrokken jaar.