Ontslagprocedure

De ondernemingen die overgaan tot individueel ontslag, dienen volgende procedure na te leven. 
  • De werkgever dient de betrokken werknemer voorafgaandelijk een schriftelijke verwittiging te geven, tegelijkertijd wordt de syndicale afvaardiging hiervan in kennis gesteld. 
  • Slechts 14 kalenderdagen na deze voorafgaandelijke verwittiging kan de werkgever overgaan tot ontslag. Op het ogenblik van het ontslag dient andermaal de syndicale afvaardiging op de hoogte te worden gesteld. Van deze procedure kan bij middel van een collectieve arbeidsovereenkomst in de individuele ondernemingen worden afgeweken.
  • De plaatselijke afgevaardigden van de vakorganisaties vertegenwoordigd in het paritaire comité voor de sector kunnen op eigen initiatief een gesprek over het ontslag aan vragen bij de werkgever.
Indien de werkgever deze procedure niet respecteert kan elke betrokken werknemer of betrokken werkgever een vraag tot onderzoek indienen op het niveau van het paritair comité van de sector.
In geval unaniem wordt vastgesteld dat de voorziene procedure niet werd nageleefd, kan het paritair comité beslissen dat de werkgever een schadeloosstelling aan de betrokken werknemer verschuldigd is, waarvan het bedrag € 500 bedraagt indien het een eerste inbreuk door de beschouwde werkgever betreft en waarvan het bedrag € 1 000 bedraagt indien er herhaling is van dezelfde inbreuk door dezelfde werkgever binnen een periode van 60 maanden. Indien er geen unanimiteit is in de andere gevallen, blijft het opleggen van een lagere schadeloosstelling aan de betrokken werknemer mogelijk.