Ontslagcompensatievergoeding

Het doel van die regeling is het compenseren van het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden van het verleden.
De compensatie gebeurt ofwel via de ontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel via de ontslaguitkering.

De ontslagcompensatievergoeding (OCV)

Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die de arbeider heeft:
  • Vanaf 1 januari 2015: 15 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2016: 10 jaar anciënniteit
  • Vanaf 1 januari 2017: iedereen
De periode gedekt door de OCV wordt bepaald aan de hand van volgende formule: 
Alle jaren anciënniteit alsof de arbeider altijd al werkte onder de nieuwe regeling (a)
- (min) 
(vastgeklikte rechten op 30 september 2014 (b) + opgebouwde anciënniteit vanaf 1 oktober 2014 tot ontslag) (c)
VOORBEELD
Arbeider in het PC 109
In dienst op 12.10.1993
Uit dienst op 02.11.2015
(a) opzeg arbeider tot 31.12.2013: 64 dagen (meer dan 20 jaar dienst)
(b) opzeg vanaf 01.01.2014 tot 02.11.2015: 11 weken
(c) totale opzegtermijn, ten laste van de werkgever, bedraagt dus 64 kalenderdagen + 11 weken
(d) periode OCV is gelijk aan 307 dagen (64 weken opzeg indien de anciënniteit in het nieuwe systeem zou lopen vanaf 01.01.1993)
De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing). Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding.


Ontslaguitkering

De andere wijze van compensatie is het systeem van de ontslaguitkering en geldt voor diegenen die geen recht hebben op de OCV omdat ze onvoldoende anciënniteit hebben.
Voor contracten vanaf 1 januari 2012 bedraagt die ontslaguitkering € 1 250.
Voor contracten vóór 1 januari 2012 gelden volgende bedragen, ook afhankelijk van de anciënniteit die men heeft op het moment van het ontslag:
  • < 5 jaar: € 1 250 netto;
  • > 5 jaar < 10 jaar: € 2 500 netto;
  • > 10 jaar: € 3 750 netto.
Ook de ontslaguitkering wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De ontslaguitkering kan wel gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.