Eindejaarspremie Koetswerk

Voorwaarden

Op 31 december van het beschouwde jaar ten minste drie maanden ingeschreven zijn in het personeelsregister. 

Er is een pro rata bij: 

  • Ontslag door de werkgever.
  • Vrijwillig vertrek van een arbeider bij tijdelijke werkloosheid.
  • Vrijwillig vertrek van een arbeider met 5 jaar anciënniteit in de onderneming. 
  • Einde contract van bepaalde duur, tijdelijk contract, vervangingscontract van minimum 3 maanden. 
  • Beëindiging van het contract wegens overmacht. 

Uitzonderingen

In geval van pensioen, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en overlijden, is er geen pro rata voorzien, maar geldt volgende regel: 
  • Vóór 30 juni: 8,33 % van het brutoloon van de laatste 6 maanden. 
  • Na 30 juni: 8,33 % van het brutoloon van de laatste 12 maanden.
Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met onderlinge toestemming, wordt best schriftelijk vastgelegd of de premie al dan niet verschuldigd is. Dat moet gebeuren uiterlijk op de laatste werkdag. Ontbreekt dat geschrift, dan verliest men het recht op de premie.
Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden met effectieve prestaties gelijkgesteld: 
  • Zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof. 
  • (Arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte: tot maximum 120 kalenderdagen per refertejaar.
  • Tijdelijke werkloosheid: tot maximum 120 kalenderdagen per refertejaar.

Bedrag

De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het brutoloon verdiend tussen 1 januari en 31 december. De werkgever betaalt deze premie samen met het loon van december.