Actualiteiten in de sector

AccordSignture
Op het Paritair comité van 15 mei 2017 voor de sectoren Metaalbouw, Monteerders en Non ferro werd het protocolakkoord voor elke sector ondertekend door alle organisaties.
MEI 9

Metaalbouw

Op 8 mei 2017 aanvaardde de Sectorraad Metaalbouw met een ruime meerderheid het ontwerpakkoord voor de sector.
APR 24

Metaalbouw

Op 24 april 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de Metaalbouw. 
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld met ingang van 1 juli 2017 bovenop de normale indexverhogingen. De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 % 
Op ondernemingsvlak kan de bewuste 1,1 % vrij en alternatief aangewend worden, mits het afsluiten van een cao voor 30 juni 2017 - uiterlijk 30 september 2017. Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. 
  • Er is ook een verbetering van de eindejaarspremie met 1,1 % voorzien in ondernemingen waar nog geen recht bestaat op een volledige 13e maand. 
  • De vergoedingen FBZ (Bestaanszekerheid) zullen verhoogd worden met de index en de 1,1 %. 
  • Het pensioenplan voor arbeiders wordt verbeterd met 0,1 % waardoor het verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt. 
  • De vormingsrechten van de werknemers worden verbeterd. 
  • Het plus minus conto kan uitgebreid worden naar subsectoren van de 'mecatronica', dit enkel in Vlaanderen en Brussel en binnen het wettelijke en sectorale kader mits een stand still periode van 6 weken. 
  • Maximale verlenging van SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven. 
Vanaf nu kan de consultatie beginnen waarna de sectorraad van 8 mei 2017 zich over dit ontwerpakkoord zal uitspreken. Bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het Paritair comité van 15 mei 2017.
APR 12

Metaalbouw

De onderhandelingsronde van vandaag 12 april bracht de standpunten wel wat dichter bij mekaar ... maar nog geen ontwerp van akkoord. 
Duidelijk is dat de bewuste 1,1 % (enveloppe uit het Interprofessioneel akkoord) volledig zal aangewend worden op 1 juli 2017 boven op de normale indexverhogingen. De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 %.
Op ondernemingsvlak kan de bewuste 1,1% vrij en alternatief aangewend worden, mits het afsluiten van een cao voor 15 juni 2017. Indien er geen ondernemingscao wordt bekomen krijgen de werknemers wel de 1.1 % in het bruto loon op 1 juli 2017. 
Andere elementen:
  • Verbetering van de eindejaarspremie op ondernemingsniveau waar nog geen volledige dertiende maand (8,33%) bestaat met verplichte aanwending van de 1,1%. (Dit zijn hoofdzakelijk KMO's in Waalse regio's waar geen syndicale delegatie is);
  • De vergoedingen Fonds van Bestaanszekerheid zullen verhoogd worden met index en de 1,1%. 
  • Verbetering van het pensioenplan arbeiders met 0,1% waardoor het verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt. Er blijft dan wel nog een historisch verschil van 0,2 % tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië. 
  • Maximale verlenging van SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven. 
Rond het dossier van vorming en opleiding en het individuele recht op vorming is er nog geen volledige duidelijkheid.
Agoria blijft ook aandringen op een procedure van plus minus conto met uitbreiding naar de subsectoren van de 'meca-tronica' en dat enkel in Vlaanderen en Brussel. 
Maar de laatst geplande onderhandelingsronde van 24 april 2017 wordt terug 'er op of er onder'. Komen we dan tot een ontwerp van akkoord, dan kan de consultatie starten. Onze sectorraad is gepland op 8 mei en ingeval we een akkoord bereiken met alle partijen, dan kan de cao getekend worden op het paritair comité van 15 mei .... 
Hoop doet leven!
MRT 23

Metaalbouw

Op 23 maart 2017 gingen de onderhandelingen voor de sector van de Metaalbouw echt van start.
We kregen van de werkgevers een eerste en duidelijk antwoord op de gemeenschappelijke eisenbundel.
Duidelijk alleszins maar niet zonder de nodige weerhaken.

Zo gaan de werkgevers wel akkoord met een volledige invulling van de beschikbare loonmarge via een passage in de ondernemingen tot 30 juni 2017, met als terugvalpositie een verhoging van de lonen per 1 januari 2018 indien er geen akkoord op ondernemingsvlak zou zijn.

Daarnaast zouden ook alle bepalingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid verlengd worden.
Ook gaat men akkoord om de bestaande SWT- en landingsbaansystemen tot eind 2018 te verlengen.
Voor de werkgevers is flexibiliteit via een principe akkoord omtrent het Plus Minus Conto een belangrijk element. Extra flexibiliteit in het voordeel van de werknemers, daar hadden de werkgevers op dit moment nog geen oren naar.
Verderzetting van de onderhandelingen zijn voorzien voor 12 april 2017.

Om een aantal mensen die dit voorjaar planden in SWT te vertrekken zekerheid te geven, werd op het Paritair comité ook de cao ondertekend waarbij de bestaande SWT-systemen verlengd werden tot 30 juni 2017.

Eenzelfde verlengingscao werd ook ondertekend voor wat betreft de landingsbanen. Ook deze verlenging geldt tot 30 juni 2017.
MRT 13

Metaalbouw

Na de goedkeuring van het Interprofessioneel akkoord is het nu aan de sectoren om sectorale akkoorden af te sluiten. 
Voor de sector van de Metaalbouw werd het startschot gegeven op het Paritair comité van 13 maart 2017.
Op die vergadering lichtten de vakbonden de gemeenschappelijke eisenbundel toe. Ook de eisenbundel voor de bedienden van de Metaalsector werd op dezelfde vergadering toegelicht. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de zekerheid van inkomen via de volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1%.
Verder willen we ook een recht op eindejaarspremie, ongeacht de wijze waarop er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst.
Ook aan het inkomen van degenen die tijdelijk werkloos of ziek zijn wordt gedacht via het Fonds Bestaanszekerheid. 
Daarnaast zijn de kwaliteit van de jobs en echt werkbaar werk sectorale aandachtspunten. Naast een verbetering van het recht op opleiding, de bespreking van de klassieke verlengingen van de SWT en landingsbanen staat ook de verbetering van het tijdskrediet op de agenda. 
Tot slot willen we in de komende periode ook op een structurele manier verder werken aan een ééngemaakt werknemersstatuut. 
Vanuit werkgeverszijde kwam er een eerste repliek waarop verder ingegaan zal worden op 23 maart 2017 tijdens de eerste onderhandelingsronde.
Ook vanuit werkgeverszijde werd er een prioriteitenlijst toegelicht. 
Alle partijen rond de tafel willen alleszins tot snelle resultaten komen.