Procedure meervoudig ontslag in metaalbouw

De werkgever die de intentie heeft over te gaan tot meervoudig ontslag, moet hierbij de juiste overlegorganen informeren en het nodige overleg plegen om deze ontslagen te vermijden. Zo moet de werkgever nagaan of alle tewerkstellingsbehoudende maatregelen uitgeput zijn, zoals: tijdelijke werkloosheid, beroepsopleiding, …
Wat is een “meervoudig ontslag”?
  • elk ontslag van ten minste 10 % van de arbeiders
  • gedurende een periode van 60 kalenderdagen
In ondernemingen met minder dan 30 arbeiders volstaat het dat 3 arbeiders ontslagen worden. Als de werkgever de procedure niet respecteert, dan moet hij de werknemer een bijkomende vergoeding (namelijk de helft van de opzeg) betalen. Ontslagen in geval van sluiting worden ook beschouwd als meervoudig ontslag.