Vorming en opleiding in de metaalbouw

In de sector metaalbouw is opleiding en levenslang leren zeer belangrijk. Ook voor deze cao-periode hebben de werkgevers zich, op vraag van ACV-CSC METEA, ertoe geëngageerd om inzake opleiding en opleidingskansen meer inspanningen te leveren.

Verhoging van de inspanningen voor vorming

Ook voor 2015 en 2016 worden de opleidingsinspanningen gewaarborgd op 1,7 %. Concreet betekent dit dat 1,7 % van de totaal gepresteerde uren uitgaan naar beroepsopleiding. 
Onder “beroepsopleiding” wordt verstaan: vorming die de kwalificatie van de werknemer bevordert en beantwoordt aan de noden van de onderneming, inclusief on-the-job-training. Deze beroepsopleiding moet tijdens de werkuren gebeuren en moet maximaal op alle categorieën van werknemers slaan.

Nationale enquête

In de loop van het tweede kwartaal van 2016 zal een nationaal gecoördineerde enquête georganiseerd worden bij alle ondernemingen, inclusief deze zonder syndicale delegatie, om de realisatie van het engagement te meten.
Ondernemingen die niet antwoorden op deze enquête kunnen geen beroep doen op financiële tussenkomsten van de Paritaire opleidingsinstanties van de sector. De resultaten van deze nationale enquête worden besproken op het niveau van het paritair comité.

Opleidingsplan

Elke onderneming van 50 werknemers en meer stelt jaarlijks een globaal opleidingsplan op. Onder “opleidingsplan” wordt verstaan een globaal overzicht van enerzijds de opleidingsbehoeften in de onderneming en anderzijds de wijze waarop deze behoefte ingevuld wordt. Bij de opmaak van het opleidingsplan zullen de INDIVIDUELE opleidingsbehoeften in alle afdelingen en van alle personeelsgroepen worden onderzocht en in de mate van het mogelijke worden opgenomen.
Dit opleidingsplan wordt voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan wordt dit opleidingsplan voor advies voorgelegd aan de syndicale delegatie. Tegen 31 maart van elk jaar moet het plan definitief zijn opgemaakt. Jaarlijks wordt tevens de uitvoering van het opleidingsplan gerapporteerd aan de ondernemingsraad, bij gebrek aan ondernemingsraad, aan de syndicale delegatie.

Opleidings-CV

Daarnaast moet de werkgever een individueel opleidings-CV opstellen met daarin de gevolgde opleidingen en uitgeoefende functies binnen de onderneming. Ook opleiding en vorming die de werknemer op eigen initiatief volgde, kunnen in dit document opgenomen worden. Bij ontslag of overstap naar een andere werkgever, heeft de werknemer recht op een kopie van deze opleidings-CV.
Voor het optimaliseren van het gebruik van de opleidings-CV wordt er een digitaal platform aangeboden indien er op ondernemingsniveau nog geen gelijkaardige initiatieven bestaan.
Concrete voorstellen zullen besproken en uitgewerkt worden.