Vorming en opleiding in de metaalbouw

In de sector metaalbouw is opleiding en levenslang leren zeer belangrijk. De interprofessionele opleidingsdoelstelling wordt gerealiseerd via het verderzetten van de bestaande collectieve vormingsinspanningen ten belope van 1,7 % om tegen 2020 te evolueren richting 1,9 % (= gemiddeld 5 dagen per FTE per jaar). 
Binnen de collectieve opleidingsinspanningen van 1,7 % wordt vanaf 1 januari 2018 een overdraagbaar opleidingskrediet gelijk aan 8 uren (= 1 dag) per jaar per werknemer op een individuele opleidingsrekening geplaatst met een maximum van 5 dagen op 5 jaar. De modaliteiten worden nog verder uitgewerkt. 
Ondernemingen die een beroep wensen te doen op een financiële tussenkomst van de paritaire opleidingsinstanties van de sector zullen een attest moeten afleveren dat het opleidingsplan besproken werd met de ondernemingsraad dan wel de syndicale delegatie. Tegen 31 maart van elk jaar moet het plan definitief zijn opgemaakt. Jaarlijks wordt tevens de uitvoering van het opleidingsplan gerapporteerd aan de ondernemingsraad of bij gebrek aan ondernemingsraad aan de syndicale delegatie. 
Daarnaast moet de werkgever een individueel opleidings-cv opstellen met daarin de gevolgde opleidingen en uitgeoefende functies binnen de onderneming. Ook opleiding en vorming die de werknemer op eigen initiatief volgde, kunnen in dit document opgenomen worden. Bij ontslag of overstap naar een andere werkgever, heeft de werknemer recht op een kopie van dit opleidings-cv. Voor het optimaliseren van het gebruik van het opleidings-cv zal er een digitaal platform aangeboden worden.