Eindejaarspremie metaalhandel

De eindejaarspremie is gelijk aan een dertiende maand of het uurloon van 31 december vermenigvuldigd met het aantal uren per maand. 
Dat aantal verschilt naargelang het betaalregime:
 • 40 uren per week: 173,33 uren.
 • 39,5 uren per week: 171,17 uren.
 • 39 uren per week: 169,00 uren.
 • 38,5 uren per week: 166,83 uren.
 • 38 uren per week: 164,67 uren.
 • 37,5 uren per week: 162,50 uren.
Voorwaarden:
Op 31 december van het beschouwde jaar ten minste drie maanden ingeschreven zijn in het personeelsregister.
Wie op 31 december geen jaar anciënniteit heeft, krijgt één twaalfde per maand tewerkstelling (pro rata).
Een begonnen maand telt als volledig gepresteerde maand.
Vanaf 1 juli 2017 heeft de arbeider recht op een pro-rataeindejaarspremie ongeacht de wijze waarop er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, behalve bij:
 • Dringende reden in hoofde van de arbeider.
 • Opzegging door de arbeider met minder dan 3 jaar anciënniteit.
Recht op een volledige premie in geval van:
 • Pensioen.
 • Overlijden.
Sommige afwezigheden worden onder bepaalde voorwaarden met effectieve prestaties gelijkgesteld:
 • Zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof.
 • (Arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte beperkt tot maximaal de eerste 12 maanden.
 • Tijdelijke werkloosheid beperkt tot maximaal 150 dagen.