Vorming en opleiding in de metaalhandel

Hoeveel recht op vorming?
Per onderneming wordt een collectief recht op permanente vorming opgebouwd van 2 dagen per jaar per arbeider. Elke arbeider moet van deze dagen collectief recht verplicht één opleidingsdag volgen per 2 jaar. Welke opleiding moet worden gevolgd, wordt bepaald op ondernemingsvlak in overleg met de arbeider in kwestie.
Vanaf 1 januari 2018 zal er per onderneming een collectief recht op vorming zijn van 2 dagen per jaar per arbeider. Daarbovenop heeft elke arbeider recht op 1 dag vorming per jaar.

Wie heeft recht op vorming?

Per onderneming wordt op die manier een "vormingskrediet" samengesteld. Dit vormingskrediet wordt in overleg met de vakbondsafgevaardigde of met de arbeiders maximaal gespreid over alle categorieën van de arbeiders in de onderneming.

Opleidingsplannen?

Elke onderneming met meer dan 15 werknemers stelt jaarlijks een bedrijfsopleidingsplan op dat rekening houdt met de noden van het bedrijf en de kwalificaties van de arbeiders. De OR, de vakbondsafvaardiging of het personeel moet dit bedrijfsopleidingsplan jaarlijks goedkeuren en evalueren. 
Dit opleidingsplan moet jaarlijks worden overgemaakt aan Educam en de uitvoering van dit plan verloopt in samenwerking met Educam.
Vanaf 1 januari 2014 moet een bedrijfsopleidingsplan goedgekeurd worden door alle in de onderneming vertegenwoordigde vakbonden.
Ook moet elke wijziging aan een bedrijfsopleidingsplan dat voorafgaandelijk al was goedgekeurd binnen de onderneming, opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging.

Databank

Educam, het opleidingscentrum binnen de sector metaalhandel, heeft vanaf juni 2013 een databank aangelegd die elke gevolgde opleiding van de arbeider registreert. Het opleidings-cv zal in deze databank worden geïntegreerd.