Eindejaarspremie Monteerders

Bedrag

De premie is gelijk aan 8,33 % van het brutoloon.

Referteperiode

Van 1 januari tot 31 december.
De periode van het vaderschapsverlof wordt meegeteld bij de berekening van de eindejaarspremie.

Betaling

In januari van het volgende kalenderjaar.

Behoud van het recht in sommige omstandigheden

  • Behoud van het recht op eindejaarspremie (pro rata tewerkstelling tijdens de referteperiode) indien de opzegging door de werknemer wordt gegeven. Voorwaarde: anciënniteit van minstens 10 jaar in de onderneming.
  • Behoud van het recht op eindejaarspremie wanneer een einde komt aan de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht.
Sectorale aanbeveling voor wat betreft de berekening van het jaarlijks brutoloon: opnemen van de uren gepresteerd in het kader van “verplaatsingstijd” in de berekeningsbasis.
Daarnaast worden een aantal elementen in de berekeningsbasis verder verduidelijkt:
  • toevoeging van het normaal begrensd loon in geval van betaald educatief verlof;
  • het gewaarborgd loon in geval van ziekte voor zover die minstens 14 kalenderdagen duurt;
  • het normaal loon dat overeenkomt met alle afwezigheidsdagen te wijten aan een arbeidsongeval;
  • met uitsluiting van het loon voor bijkomende prestaties zoals onder meer het overloontoeslag.