Vorming en opleiding Monteerders

In de Montagesector is opleiding en levenslang leren zeer belangrijk. Ook voor deze cao-periode hebben de werkgevers zich, op onze vraag, ertoe geëngageerd om inzake opleiding en opleidingskansen meer inspanningen te leveren.
Het collectief opleidingsvolume per jaar en per tewerkgestelde voltijds equivalent arbeider bedraagt 3,5 dagen. De besteding van dit collectief opleidingsvolume moet besproken worden op ondernemingsvlak, in de ondernemingsraad. Wanneer er geen ondernemingsraad is, moet dit besproken worden met de syndicale delegatie. Het invullen van het collectief opleidingsvolume moet opgenomen zijn in een opleidingsplan, dat jaarlijks ter informatie wordt overgemaakt aan de vzw Montage.
Onder “beroepsopleiding” wordt verstaan: vorming die de kwalificatie van de arbeider bevordert en beantwoordt aan zowel de individuele behoeften van de werknemer als aan de noden van de onderneming, inclusief on-the-job-training. Deze beroepsopleiding moet plaatsvinden tijdens de werkuren. In de loop van het tweede kwartaal van 2016 wordt een nationaal gecoördineerde enquête georganiseerd bij alle ondernemingen, inclusief deze zonder syndicale delegatie, om de realisatie van het engagement te meten. Ondernemingen die niet antwoorden op deze enquête, kunnen geen beroep doen op de financiële tussenkomsten van het opleidingsfonds. 
Naast het collectief opleidingsvolume, bestaat er binnen de sector ook een individueel opleidingsrecht van 2 werkdagen per 2 kalenderjaren toegekend aan alle arbeiders die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bepaalde duur of voor een bepaald werk. 
De opleidingsinspanningen moeten jaarlijks besproken worden op de ondernemingsraad, of bij afwezigheid van de ondernemingsraad door de syndicale delegatie. Naast de evaluatie van de opleidingsinspanningen moet er ook een bespreking zijn van de vooruitzichten inzake beroepsopleidingen.

Opleidings-cv

Naast het opstellen van een opleidingsplan, moet de werkgever een individueel opleidings-cv opstellen met de daarin gevolgde opleidingen en uitgeoefende functies binnen de onderneming. Ook opleiding en vorming die de arbeider op eigen initiatief volgde, kunnen in dit document worden opgenomen. Bij ontslag of overstap naar een andere werkgever, heeft de arbeider recht op een kopie van deze opleidings-cv. Voor het optimaliseren van het gebruik van de opleidings-cv zal een digitaal platform worden aangeboden in die mate dat er op ondernemingsniveau nog geen gelijkaardige initiatieven bestaan. Concrete voorstellen zullen besproken en uitgewerkt worden in een paritaire werkgroep bestaande uit opleidingsexperten. 
Sinds 1 april 2014 zijn alle opleidingsinspanningen binnen vzw Montage gecentraliseerd. Dit betekent dat vzw Montage het aanspreekpunt is voor zowel het organiseren van de opleidingen voor de risicogroepen als het organiseren van opleidingen in het kader van permanente vorming.