Actualiteiten in de sector non-ferro

Op 22 mei 2019 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector non-ferro. 

1. Koopkracht:

 • 1/5/2019: verhoging van de lonen met 1,1%, recurrent
 • Bedrijven kunnen deze marge gebruiken voor eigen invulling, die ingaat op 1/5/19Mits akkoord over principe (vóór 30/6)
 1. Mits akkoord over inhoud (vóór 15/7)
 2. Aanbeveling:- Geen vergroting van de verschillen tussen arbeiders en bedienden, en maximale inzet op harmonisatie arbeiders en bedienden
          - Aandacht voor de uitzendkrachten
 • Ecocheques: mogelijkheid tot omzetting in alternatief
 • Verhoging gewaarborgd minimumloon met 1,1% vanaf 1/5/2019 en evaluatie na afronding werkzaamheden NAR
 • Bevestiging paritaire verklaring tot niet-herinvoeren van de loondegressiviteit voor jongeren
 • ROCE: verhoging van alle schijven vanaf 5% met 0,1% en vanaf 15% met 0,2% vanaf de referteperiode die samenvalt met het kalenderjaar 2020
 • Vervoerskosten:
 1. Fietsvergoeding: optrekking tot 150 % van het sociaal abonnement vanaf 1/7/19 
 2. Aanbeveling tot toepassing derdebetalersregeling op ondernemingsvlak waar mogelijk. 
 3. Privévervoer: verhoging met 1,1% vanaf 1 juli 2019 naast de indexering
 • Bestaanszekerheid: 
 1.  tijdelijke werkloosheid: 
        - teller op nul na 9 maanden 
- + 1,1% op 1/5/2019
    2. Vergoeding ingeval van declasseringen, mutaties en oudere/andersvalide werknemers: verbetering met 1,1% op 1/5/19
    3. Verlenging van alle bepalingen van bepaalde duur
    4. Indexering van alle bestaande vergoedingen op 1/5/2019 en 1/5/2020

2.    Verlenging werkzekerheidsclausule ingeval van meervoudig ontslag tot 30/06/2021

3.    Vorming & opleiding:

 • Uitbreiding opleidingsdoelstelling naar een  collectief recht op vorming gelijk aan een gemiddelde van 4 dagen per FTE per jaar in 2019-2020 en gelijk aan een gemiddelde van 5 dagen per FTE vanaf 2021.
 • Recht om jaarlijks een loopbaangesprek te vragen
 • Elke arbeider die geen werk gerelateerde opleiding genoot ontvangt jaarlijks schriftelijke melding, incl streven naar gemiddeld 1 dag vorming per jaar. 
 • Verlenging regeling: uitzendkrachten die minstens 6 maanden ononderbroken in de ondernemingen hebben gewerkt: gelijkwaardige behandeling inzake opleiding
 • Risicogroepen: verlenging bijdrage van 0,10% tot 30.06.2021

4.    Werkbaar werk:

 • Loopbaanverlof: 3e dag loopbaanverlof vanaf 60 jaar
 • Verbetering klein verlet :5 dagen bij overlijden van een kind (ipv 3 dagen)
 • Sectorale antidiscriminatieverklaring

5. SWT:

 • Maximale verlenging van alle bestaande systemen in de sector, tot 30/6/2021

6. Tijdskrediet + Landingsbanen:

 • Maximale verlenging van alle bestaande systemen in de sector, tot 31/12/2020 
 • Aanbeveling tot aandacht voor de organiseerbaarheid op ondernemingsvlak. 

7. Eengemaakt werknemersstatuut: 

 • Op sectorvlak: gemeenschappelijke werkgroep 105-224 
 • Op ondernemingsvlak: ondernemingen zijn verplicht om voor 1/1/2025 over te gaan tot harmonisatie van het aanvullend pensioen. Ondernemingen worden aanbevolen om werk te maken van de inventaris van verschillen in loon en arbeidsvoorwaarden. 

8. Arbeidsorganisatie:

 • Mits CAO op ondernemingsvlak met alle vakorganisaties vertegenwoordigd in de SD kan tot 30 juni 2020 het individuele overurenkrediet opgetrokken worden van 120 u tot maximum 360 u. 

9. Sectorale uitdagingen: opvolging en concretisering 

 Sectoraal engagement om verdere invulling te geven aan de maatschappelijk thema’s die vanuit interprofessioneel niveau aan de sectoren worden toevertrouwd

10. Technische punten:

 • Verlenging Vlaamse premies tot 30 juni 2021