Actualiteiten in de sector non-ferro

AccordSignture
Op het Paritair comité van 15 mei 2017 voor de sectoren Metaalbouw, Monteerders en Non ferro werd het protocolakkoord voor elke sector ondertekend door alle organisaties.
MEI 10

Non ferro

Op 10 mei 2017 aanvaardde de Sectorraad Non ferro met een ruime meerderheid het ontwerpakkoord voor de sector.
APR 28

Non ferro

Op 28 april 2017 bereikten we een ontwerpakkoord in de sector van non ferro 
De loonmarge van 1,1 % wordt volledig ingevuld met ingang van 1 mei 2017 bovenop de normale indexverhogingen. Op 1 mei 2017 bedraagt die index 2,07 %. 
Op ondernemingsvlak kan de bewuste 1,1 % vrij en alternatief aangewend worden, mits het afsluiten van een CAO voor 30 juni 2017. Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 mei 2017. 
De minimumlonen worden ook én geïndexeerd én verhoogd met de 1,1 % 
Er volgt een paritaire verklaring waarbij de sector de plannen omtrent de degressieve jeugdlonen afgekeurd worden. 
  • Ook is er een verbetering van de ROCE met 0,1 % voorzien voor de schijf vanaf 5. 
  • Voor die ondernemingen waar er tijdelijke werkloosheid is worden de aanvullende vergoedingen verhoogd met 1,1 % vanaf 1 mei 2017. 
  • Ook de vormingsrechten van de werknemers worden verbeterd. 
  • Extra flexibiliteit via overuren is slechts mogelijk mits een cao op ondernemingsvlak. 
  • Maximale verlenging van SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief is verworven. 
Vanaf nu kan de consultatie beginnen waarna de sectorraad van 10 mei 2017 zich over dit ontwerpakkoord zal uitspreken. Bij akkoord van alle partijen kan de CAO getekend worden op het Paritair comité van 15 mei 2017.
APR 10

Non ferro

De tweede ronde in de onderhandelingen bracht nog wat meer verduidelijkingen. 
Inzake koopkracht blijft het voorstel om de bruto lonen te verhogen met de door de loonwet voorziene 1,1% en wel al op 1 mei 2017.
Aan de ondernemingen wordt wel de mogelijkheid geboden om voor 15 juni 2017 een eventuele ondernemingscao af te spreken, met die bewuste 1,1%.
Het indexsysteem blijft ongewijzigd behouden (op 1 mei 2017 verwachten wij een loonstijging van ongeveer 2%). 
  • De ROCE bonus wordt verbeterd met 0,1 % voor de 4 schijven boven de 5% tot 17,5%. 
  • De fietsvergoeding wordt voor arbeiders verhoogd tot het niveau van de bedienden (140% sociaal abonnement) 
  • De vergoedingen bestaanszekerheid worden verhoogd met de index en met de marge van 1,1% op 1 mei 2017. 
  • Rond vorming en opleiding en de risicogroepen moeten nog meerdere elementen verduidelijkt worden, zeker op vlak van het individueel vormingsrecht. 
  • Bestaande regelingen SWT en landingsbanen worden maximaal verlengd. 
Rond werkbaar werk en concrete realisaties hierover op bedrijfsniveau én over andere sectorale uitdagingen moet nog verder onderhandeld worden.
De werkgevers blijven aandringen op een regeling inzake overuren, of het nu gaat over recuperatie, uitbetalen of het later in te voeren systeem van loopbaan-sparen... men wenst de op het ondernemingsvlak de opgebouwde overurensaldi te verminderen om zo meer juridische zekerheid te krijgen. Concrete vraag is om sectoraal maximum open te zetten tot 360 u maar dit kan pas toegepast worden na akkoord hierover op ondernemingsniveau met alle vakbonden én pas later de individuele toepassing ervan. 
Op 28 april gaan de ultieme onderhandelingen door met het doel dan te komen tot een ontwerp van akkoord dat dan voorgelegd wordt aan de achterban. De beslissing over deze cao valt op de sectorraad van ACV-CSC METEA op 10 mei. Eenmaal goedgekeurd volgt de ondertekening van het protocol van akkoord op maandag 15 mei.
MRT 22

Non-ferro

Op het Paritair comité van 22 maart 2017 gingen de onderhandelingen voor de sector van de Non ferro echt van start. 
Na een toelichting van de economische en financiële situatie door de werkgevers kregen we van de werkgevers een eerste duidelijk antwoord op de gemeenschappelijke eisenbundel. 
De werkgevers gaan akkoord met een volledige invulling van de beschikbare loonmarge via een passage in de ondernemingen tot 15 juni 2017, met als terugvalpositie een verhoging van de lonen per 1 juli 2017 indien er geen akkoord op ondernemingsvlak zou zijn. Ook de ROCE kan verder verbeterd worden buiten de marge. Andere mogelijke afspraken met een kosteneffect zullen wel aangerekend moeten worden op de marge. 
Ook gaat men akkoord om de bestaande SWT- en landingsbaansystemen tot eind 2018 te verlengen. 
Anderzijds kregen we ook de vraag tot optrekking van het aantal vrijwillige overuren en de interne grens. Vanuit het oogpunt van veiligheid hebben we dit afgeblokt. 
Om een aantal mensen die dit voorjaar planden in SWT te vertrekken zekerheid te geven, werd op het Paritair comité ook de cao ondertekend waarbij de bestaande SWT-systemen verlengd werden tot 30 juni 2017. 
Eenzelfde verlengingscao werd ook ondertekend voor wat betreft de landingsbanen. Ook deze verlenging geldt tot 30 juni 2017.
MRT 13

Non ferro

Na de goedkeuring van het Interprofessioneel akkoord is het nu aan de sectoren om sectorale akkoorden af te sluiten. 
Voor de sector van de Non ferro werd het startschot gegeven op het Paritair comité van 13 maart 2017.
Op die vergadering lichtten de vakbonden de gemeenschappelijke eisenbundel toe. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de volledige invulling van de beschikbare loonmarge van 1,1% om op die manier de koopkracht van de werknemers van de sector te verbeteren. 
Maar ook de kwaliteit van de jobs en echt werkbaar werk, vormen aandachtspunten. Naast een verbetering van het recht op opleiding vragen we ook het recht op een jaarlijks loopbaangesprek om op die manier werknemers meer aan het stuur van hun eigen loopbaan te zetten. 
Naast de bespreking van de klassieke verlengingen van de SWT en landingsbanen staat ook de verbetering van het tijdskrediet op de agenda. 
Tot slot willen we in de komende periode ook op een structurele manier werken aan een ééngemaakt werknemersstatuut, zowel op sectoraal als ondernemingsvlak. 
Vanuit werkgeverszijde kwam er een eerste repliek waarop verder ingegaan zal worden op 22 maart 2017 tijdens de eerste onderhandelingsronde. Een aantal tijdelijke verlengingen zullen op korte termijn gebeuren. 
Alle partijen rond de tafel willen alleszins tot snelle resultaten komen.