Vorming en opleiding Non-ferro

De sector bevestigt de noodzaak aan permanente vorming als middel tot verhoging van de competenties van de werknemers en van de onderneming.
De interprofessionele opleidingsdoelstelling wordt gerealiseerd via het voortzetten van de bestaande collectieve vormingsinspanningen ten belope van 1,7 % om tegen 2020 te evolueren richting 1,9 % (= gemiddeld 5 dagen per FTE per jaar). 
Binnen de collectieve opleidingsinspanningen wordt voorzien in een collectief recht op vorming gelijk aan een gemiddelde van 3 dagen per FTE per jaar in 2017-2018, van 4 dagen per FTE per jaar in 2019-2020 en van 5 dagen per FTE vanaf 2021. 
De ondernemingen stellen een jaarlijks bedrijfsopleidingsplan op vóór 1 april 2017 en respectievelijk vóór 1 april 2018. Het plan moet voor advies overgemaakt worden aan de ondernemingsraad uiterlijk tegen 1 maart van elk kalenderjaar zodat er voldoende tijd is voor de bespreking van dit plan. Bij de invulling van de opleidingsbehoeften moet er aandacht zijn voor alle werknemers, met specifieke aandacht voor oudere werknemers en laaggeschoolden.
In de opleidingsplannen moet er een duidelijk overzicht zijn van alle vormingen die door de onderneming worden georganiseerd en moet ook on-the-job-training opgenomen zijn. De ondernemingsraad moet over de inhoud van het opleidingsplan geraadpleegd worden. Bij gebrek aan een ondernemingsraad moet de syndicale delegatie op de hoogte worden gebracht. Indien de onderneming geen bedrijfsopleidingsplan heeft opgesteld of indien de overlegorganen (OR, SD) niet worden geraadpleegd, kan de onderneming niet genieten van financiële ondersteuning ten gunste van de “risicogroepen”. 
Jaarlijks moet de onderneming in het paritair contactcomité hierover verslag uitbrengen. Deze regeling geldt voor onbepaalde duur. De uitzendkracht die minstens 6 maanden ononderbroken in de onderneming heeft gewerkt, geniet van een gelijke behandeling inzake opleiding. 
Iedere onderneming houdt voor elke werknemer een opleidings-cv bij. Het opleidings-cv geeft minstens een overzicht van de uitgeoefende functies en de gevolgde professionele opleidingen. De mogelijkheid bestaat om op ondernemingsniveau een eigen model uit te werken, voor zover minstens de informatie zoals opgenomen in het sectorale model, terug te vinden is in dit ondernemingsmodel.
Sectorale uitdagingen
Op sectoraal vlak worden een aantal thema’s in de loop van de periode 2017-2018 verder besproken en geconcretiseerd: innovatie, return to work, inzetbaarheidsverhogende maatregelen …

OpleidingsCV

Iedere onderneming houdt voor elke werknemer een opleidingsCV bij. Het opleidingsCV geeft minstens een overzicht van de uitgeoefende functies en de gevolgde professionele opleidingen.
De mogelijkheid bestaat om op ondernemingsniveau een eigen model uit te werken, voor zover minstens de informatie zoals opgenomen in het sectorale model, terug te vinden is in dit ondernemingsmodel.