Sectorale onderhandelingen in de sector staal

Het protocolakkoord voor de Staalsector werd op 24 mei 2017 aanvaard door de sectorraad Staal.
MEI 17

Staal

Op 17 mei 2017 bereikten de onderhandelaars in de staalsector een ontwerp van akkoord. 
De invulling van de loonmarge van 1,1 % gebeurt, naar goede gewoonte, via onderhandelingen op ondernemingsvlak. 
Daarnaast worden de sectorale cao’s SWT verlengd zodat werknemers in SWT kunnen vertrekken op de leeftijd van 58 jaar in 2017 en van 59 jaar in 2018. 
Ook de leeftijd voor landingsbanen voor zij die een loopbaan van 35 jaar hebben blijft in 2017 en 2018 behouden op 55 jaar. 
Vervolgens wordt het tijdkrediet aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Dat zelfde gebeurt voor wat betreft het recht op vorming en opleiding: daar gaan we naar een gemiddelde van 2 dagen per jaar per werknemer. 
Tenslotte wordt ook de werkgroep opgestart waarbij de verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden tussen arbeiders en bedienden geïnventariseerd worden. 
De consultatie omtrent dit ontwerp van akkoord kan nu starten waarna de sectorraad van 24 mei 2017 zich hierover zal uitspreken.
APR 27

Staal

Op 26 april 2017 ging de 2e onderhandelingsronde door. 
De werkgevers willen een akkoord voor 2 jaar (2017-2018). Wat de inhoud van dat akkoord betreft zijn de eerste contouren al aanwezig, evenwel konden de onderhandelingen nog niet worden beëindigd. 
De werkgevers hebben aangegeven dat ze op dit ogenblik de meeste punten die al in het akkoord 2015-2016 stonden, wensen te verlengen waaronder:
  • De maximale verlenging van de bestaande SWT-stelsels (20 jaar nachtarbeid; 35 jaar in een zwaar beroep en 40 jaar loopbaan)
  • De maximale verlenging van het landingsbanenstelsel 55 jaar met 35 jaar loopbaan. 
Daarnaast bestaat er ook een akkoord omtrent volgende punten: 
  • De uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief naar 51 maanden 
  • De start van “een werkgroep arbeiders-bedienden” met de bediendenvakbonden – met een duidelijke planning. 
  • De verhoging van de minimumlonen op basis van de evolutie van de lonen op ondernemingsvlak na de invulling van de loonmarge van 1,1 %. 
  • De bedrijven aanbevelen om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken. 
Wat vorming en opleiding betreft is men bereid tot het actualiseren van het sectoraal kader. De concrete uitwerking moet evenwel nog besproken worden. 
De verbetering van het klein verlet blijft evenwel een heikel punt. 
We hernemen de onderhandelingen op 17 mei 2017 om dan tot de finish te onderhandelen.
APR 13

Staal

Op het PC 104 van woensdag 29 maart 2017 hebben we de gemeenschappelijke eisenbundel neergelegd en voorgesteld.
Op 13 april 2017 (in kleine groep) hebben de werkgevers, punt per punt, op de eisenbundel gereageerd.
De werkgevers willen een akkoord voor 2 jaar (2017-2018). Ze wezen op de slechte vooruitzichten voor de sector.
Vervolgens werden de verschillende punten van de eisenbundel één na één overlopen. De werkgevers hebben negatief gereageerd op de overgrote meerderheid van de punten (ze hebben de negatieve reactie ook gerechtvaardigd – volgens hen althans).
De werkgevers hebben aangegeven dat ze op dit ogenblik de meeste punten die al in het akkoord 2015-2016 stonden, wensen te verlengen. Er moeten wel “verduidelijkingen” worden gegeven tijdens de volgende onderhandelingsronde (in kleine groep), die plaats zal hebben op woensdag 26 april eerstkomend.

Deze “verduidelijkingen” zullen betrekking hebben op:
• De maximale verlenging van alle bestaande SWT- en landingsbanenstelsels
• De uitbreiding van het tijdskrediet met zorgmotief (kijken of het mogelijk is om de periode op te trekken naar 51 maanden)
• De start van “een werkgroep arbeiders-bedienden” met de bediendenvakbonden – met een duidelijke planning.
Bovendien zullen aanvullende punten die donderdag al werden besproken woensdag 26 april opnieuw op de dagorde staan, met name:
• De verhoging van de minimumlonen met 1,1 %
• Op sectorniveau intekenen op een individueel recht op opleiding en de verplichting van een gemiddeld aantal opleidingsdagen per VTE per jaar
• De bedrijven aanbevelen om alternatieve vervoermiddelen te gebruiken
• Verbeteren van het klein verzuim (gelijkstellen van “wettelijk samenwonende” met “echtgenoot/echtgenote”)
• De uitbreiding van de taken van de Syndicale Delegatie (inzake tijdelijk werk, uitzendarbeid, …)
• Instellen van een gepersonaliseerd “veiligheidspaspoort” dat desgevallend de risico’s waaraan een werknemer blootgesteld werd, in kaart moet brengen.
MRT 29

Staal

De sectorale onderhandelingen in de Staalsector zijn vandaag van start gegaan.

Tijdens de vergadering van het Paritair comité van 29 maart 2017 lichtten de werkgevers de economisch-financiële informatie van de sector toe.

Vervolgens stelden de vakbonden zowel de eisenbundels voor de arbeiders als de bedienden voor.

Tenslotte werd een onderhandelingskalender afgesproken. De eerstvolgende datum is 13 april.
Het is de bedoeling dat de onderhandelingen tegen 17 mei worden afgesloten zodat ook de onderhandelingen op ondernemingsvlak spoedig aangevat en afgerond kunnen worden.