Actualiteiten in de sector textiel

Op 12 mei 2017 bereikten we een historisch akkoord voor ACV-CSC METEA : een eerste protocolakkoord bedienden textiel.
Hoofdlijnen Protocolakkoord Textiel bedienden : 
Koopkracht, enkel voor baremiseerbare bedienden : verhoging met 1,1 % van de baremieke en effectieve lonen vanaf 1 september 2017. 
Eindejaarspremie baremiseerbare bedienden : pro rata toekenning in geval van beëindiging in onderling akkoord zoals bij een ontslag door de werknemers. 
SWT (periode 1.07.2017 – 31.08.2018) : Verlenging verschillende stelsels 
  • Algemeen stelsel 62 jaar 
  • SWT 58 (59) jaar – 40 jaar loopbaan 
  • SWT 58 (59) jaar - zware beroepen – 35 jaar loopbaan 
  • SWT 58(59) jaar – zware beroepen (nachtarbeid en 33 jaar loopbaan) 
  • SWT 58 jaar – medische redenen 
Tijdkrediet (periode 1.07.2017 – 31.12.2018) : Invoering regeling tijdkrediet met motief gedurende 36 maand (opleiding) en 51 maand (zorg). 
Landingsbanen (periode 1.07.2017 – 31.12.2018) : 1/5 en ½ vanaf 55 jaar voor zware beroepen en lange loopbanen.
Syndicale premie : verhoging van de syndicale premie van € 135 naar € 145 vanaf 2017 indien de reglementering het toelaat. 
Anciënniteitsverlof : enkel voor de baremiseerbare bedienden 
  • Periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker tellen mee voor de opbouw van de anciënniteit in het bedrijf vanaf 1 januari 2017. 
  • De tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker geldt eveneens voor de toepassing van de bestaande regeling met betrekking tot de overdracht van de anciënniteit ingevolge van ontslag na faling, sluiting, herstructurering of meervoudig ontslag om economische redenen. 
Arbeiders/bedienden : oprichten van een gemengde paritaire werkgroep om de sectorale verschillen inzake loon-& arbeidsvoorwaarden te inventariseren.
MRT 27

Textiel

Fedustria heeft haar eisenbundel arbeiders en bedienden voorgesteld en ook gereageerd op de eisenbundel arbeiders en bedienden van de vakbonden. Op die manier hebben we zicht op de discussiepunten bij de komende onderhandelingen. 
Op onze vraag of de werkgevers de cao's SWT, tijdskrediet en landingsbanen willen verlengen tot 30.06.2017 hebben ze enkele tegeneisen gesteld: 
  • verlening van de inspanningen voor risicogroepen
  • verlenging van het werkplekleren tot 31.08.2019 binnen het kader van educatief verlof
  • verlening van de vrijstelling van de startbanen (periode 2018-2019) 
Met deze eisen zijn we akkoord gegaan. Zodoende worden de cao's SWT, tijdkrediet en landingsbanen verlengd tot 30 juni 2017. 
Op de vraag om ook het sectoraal beleid te verlengen rond werkbaar werk voor 2 jaar, hebben we geweigerd omdat we een fundamentele discussie willen tijdens de onderhandelingen. 
De volgende onderhandelingsronde is voorzien op 19 april 2017 om 15u voor de arbeiders, daarna aansluitend voor de bedienden.
MRT 13

Textiel - Bedienden

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 zijn gestart.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Textiel.
Op 27 maart 2017 zullen de werkgevers hun eisenbundel toelichten en reageren op de eisenbundel van de vakbonden.