Actualiteiten in de sector textiel en breigoed

Het protocolakkoord textiel arbeiders en bedienden werd op de sectorraad van 16 mei 2017 door de militanten goedgekeurd!
MEI 3

Textiel - arbeiders

Op 2 mei 2017 werd een protocolakkoord bereikt voor de arbeiders in de textielsector.
Hoofdlijnen van het protocolakkoord:
Koopkracht: verhoging met 1,1 % van de baremieke en effectieve lonen vanaf 1.09.2017.
SWT (periode 1.07.2017 – 31.12.2018): verlenging verschillende stelsels:
 • Algemeen stelsel 62 jaar 
 • SWT 58 (59) jaar - 40 jaar loopbaan 
 • SWT 58 (59) jaar - zware beroepen - 35 jaar loopbaan 
 • SWT 58 (59) jaar - zware beroepen (nachtarbeid en 33 jaar loopbaan) 
 • SWT 58 jaar - medische redenen
Tijdkrediet (periode 1.07.2017 – 31.12.2018): invoering regeling tijdkrediet met motief gedurende 36 m (opleiding) en 51 m (zorg).
Landingsbanen (periode 1.07.2017 – 31.12.2018): 1/5 en ½ vanaf 55 jaar voor zware beroepen en lange loopbanen.
Syndicale premie: verhoging van de syndicale premie van 135 euro naar 145 euro vanaf 2017 indien de reglementering het toelaat.
Nieuwe arbeidsorganisatie (flexibiliteit): 
 • Respecteren gemiddelde arbeidsduur van 40u/w: verlenging van de referteperiode tot 1 jaar. 
 • Overuren per kalenderjaar: keuze tussen cashen of inhaalrust. Aantal overuren wordt uitgebreid naar 143u in plaats van 91u.
Anciënniteitsverlof: 
 • Periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker tellen mee voor de opbouw van de anciënniteit in het bedrijf vanaf 1.01.2017. 
 • De tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker geldt eveneens voor de toepassing van de bestaande regeling met betrekking tot de overdracht van de anciënniteit in geval van ontslag na faling, sluiting of herstructurering.
Arbeiders/bedienden: oprichten van een gemengde paritaire werkgroep om de sectorale verschillen inzake loon- & arbeidsvoorwaarden te inventariseren.
Het protocolakkoord wordt voorgelegd aan de militanten in een sectorraad op dinsdag 16 mei 2017 - 14u.
APR 20

Textiel - Arbeiders

Op 19 april 2017 ging de eerste informele onderhandelingsronde door van de sector textiel arbeiders. Tijdens deze informele bijeenkomst werd vooral veel gediscussieerd over tal van punten uit de eisenbundel van zowel de werknemers als werkgevers. Uiteindelijk werd geen vooruitgang geboekt…
MRT 27

Textiel

Fedustria heeft haar eisenbundel arbeiders en bedienden voorgesteld en ook gereageerd op de eisenbundel arbeiders en bedienden van de vakbonden. Op die manier hebben we zicht op de discussiepunten bij de komende onderhandelingen. 
Op onze vraag of de werkgevers de cao's SWT, tijdskrediet en landingsbanen willen verlengen tot 30.06.2017 hebben ze enkele tegeneisen gesteld: 
 • verlening van de inspanningen voor risicogroepen
 • verlenging van het werkplekleren tot 31.08.2019 binnen het kader van educatief verlof
 • verlening van de vrijstelling van de startbanen (periode 2018-2019) 
Met deze eisen zijn we akkoord gegaan. Zodoende worden de cao's SWT, tijdkrediet en landingsbanen verlengd tot 30 juni 2017. 
Op de vraag om ook het sectoraal beleid te verlengen rond werkbaar werk voor 2 jaar, hebben we geweigerd omdat we een fundamentele discussie willen tijdens de onderhandelingen. 
De volgende onderhandelingsronde is voorzien op 19 april 2017 om 15u voor de arbeiders, daarna aansluitend voor de bedienden.
MRT 13

Textiel - Arbeiders

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 zijn gestart.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Textiel.
Op 27 maart 2017 zullen de werkgevers hun eisenbundel toelichten en reageren op de eisenbundel van de vakbonden.