Ziekte en gewoon ongeval Textiel en breigoed

Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van ziekte of invaliditeit. Een langdurig zieke is een werknemer die minstens 6 maanden arbeidsongeschikt is door ziekte of ongeval van gemeen recht.
Arbeiders
De invaliden en langdurig zieken die ontslagen worden, hebben recht op een bijkomende vergoeding van € 2,48 per dag gedurende 36 maanden of 936 dagen.
Bedienden
Bij afdanking van een langdurig zieke bediende, ongeacht de leeftijd, om welke reden ook (behalve om dringende reden) wordt gedurende een periode van maximum 36 maanden een bijkomende vergoeding van € 2,48 per dag toegekend.