Tewerkstelling

De tewerkstellingsverbintenissen uit vorige cao’s werden verlengd tot eind 2016. Dit betekent dat de werkgevers nog steeds niet mogen overgaan tot afdanking om economische of technische redenen.
Willen ze er toch van afwijken, dan moeten ze een welomschreven procedure volgen van informatie en overleg met de syndicale overlegorganen.
Een paritaire werkgroep zal onderzoeken hoe de tewerkstellingsverbintenissen kunnen geactualiseerd worden in functie van de nieuwe ontslagregeling en de cao 109.
Arbeiders
Indien de werkgever zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan de ontslagen arbeider een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van € 991,57 eisen.