Tewerkstelling

De tewerkstellingsverbintenissen uit vorige cao’s werden verlengd tot eind 2018.
De werkgever mag niet overgaan tot afdanking van een arbeider om economische of technische redenen. Wil hij er toch van afwijken, dan moet hij een welomschreven procedure volgen van informatie en overleg met de syndicale overlegorganen. Indien de werkgever zich niet houdt aan deze voorwaarden kan de ontslagen arbeider een eenmalige forfaitaire schadevergoeding van € 991,57 eisen.
De bediende die wordt afgedankt, moet binnen de drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst door een bediende worden vervangen.