Eindejaarspremie Textielrecuperatie

De eindejaarspremie bedraagt 8,33 % van het brutoloon, verdiend in de periode van 1 december van het voorgaande jaar tot 30 november van het lopende jaar. Arbeiders die, in de loop van deze periode, minstens 3 maanden in een onderneming van de sector textielrecuperatie tewerkgesteld zijn (geweest), hebben hier recht op.
Als brutoloon wordt beschouwd het loon voor werkelijke prestaties en voor betaalde feestdagen, productiviteitspremie, ploegenpremie en loon voor overwerk. Komen niet in aanmerking: het loon betaald voor klein verlet, het gewaarborgd maandloon en het vakantiegeld.
Volgende dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen:
  • arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval;
  • dagen tijdelijke werkloosheid;
  • dagen moederschaprust.
De eindejaarspremie wordt betaald door de werkgever ten laatste tussen 25 en 31 december.