Werkzekerheidsclausule

Invoering economische werkloosheid 

Bij tijdelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken worden op het vlak van de onderneming alle mogelijkheden tot invoering van een regime van gedeeltelijke arbeid aangewend, rekening houdend met de wettelijke en conventionele beschikkingen ter zake, vooraleer er tot afdankingen wordt overgegaan. Bij de invoering in de onderneming, ofwel van een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ofwel van een regeling van gedeeltelijke arbeid bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, worden de nadelen verbonden aan deze maatregelen zoveel als mogelijk evenredig verdeeld over alle werknemers. Daarbij wordt rekening gehouden met de technische noodzakelijkheden eigen aan de organisatie van de arbeid en vooral met het feit dat de prestaties van bepaalde werknemers of groepen van werknemers noodzakelijk en onvervangbaar kunnen zijn voor het uitvoeren van de resterende productie.

Individuele en collectieve afdankingen

De werkgever dient de betrokken werknemer voorafgaandelijk een schriftelijke verwittiging te geven. Gelijktijdig wordt de syndicale afvaardiging hiervan in kennis gesteld.

Sanctiebeleid

Indien een werkgever de voorziene procedures m.b.t. voorafgaande verwittiging bij individueel of collectief ontslag niet respecteert, kan elke betrokken werknemer of werkgever een vraag tot onderzoek indienen op het niveau van het paritair comité van de sector. De leden van het paritair comité zullen vervolgens een uitspraak doen over het dossier. Bij niet-naleving van de procedure moet de betrokken werkgever € 500 schadeloosstelling betalen aan de betrokken werknemer. Een verdubbeling van de sanctie (€ 1000) is voorzien in geval van herhaling van dezelfde inbreuk door dezelfde werkgever binnen een periode van 60 maanden.