Sociaal overleg Textielverzorging

In elke onderneming waar gemiddeld tenminste 40 werknemers tewerkgesteld zijn en waar geen ondernemingsraad (OR) of comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) bestaat, kan één syndicaal vertegenwoordiger aangeduid worden door elke vakorganisatie.
In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld ten minste 40 arbeiders tewerkgesteld zijn en waar een ondernemingsraad of comité voor preventie en beschermingop het werk bestaat, kan elke vakorganisatie die effectieve leden telt in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming op het werk één effectieve en één plaatsvervangende syndicale afgevaardigde aanduiden, te kiezen uit de kandidaten van de sociale verkiezingen voor de OR of het CPBW.
De aanduiding van een syndicale delegatie in bedrijven tussen 40 en 49 werknemers wordt mogelijk.
In ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld ten minste 40 maar minder dan 50 werknemers tewerkgesteld zijn en waar nog geen OR of CPBW bestaat, kan slechts tot aanduiding van een syndicaal afgevaardigde worden overgegaan indien de werknemer op de dag van aanduiding minstens 10 jaar in dienst is van de onderneming en indien minstens de helft van de werknemers hiermee instemt. Op ondernemingsvlak kan een lagere anciënniteitvoorwaarde overeengekomen worden.
Om na te gaan in hoeverre 40 werknemers tewerkgesteld zijn, wordt een identieke berekeningswijze toegepast zoals deze voorzien door de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de comités voor preventie en bescherming op het werk.
De bestaande cao syndicale afvaardiging moet minimaal voldoen aan de cao nr. 5 van de NAR. De aanpassingen van de cao nr. 5 aan de sectorale afspraken in de sector textielverzorging situeren zich vooral met betrekking tot ‘bevoegdheden’ en ‘de werking van de syndicale afvaardiging’.
Indien er geen kandidaten meer zijn uit de lijst sociale verkiezingen mag de betrokken vakbond iemand aanduiden die niet op de lijst heeft gestaan.
Er zal een paritaire werkgroep worden opgericht die tegen juni 2016 de cao in verband met de syndicale delegatie in zijn algemeenheid gaat bekijken alsook de problematiek van de vervanging.