Actualiteiten in de sector

Op 14 juni 2017 hebben we een protocolakkoord bereikt in de sector vlas.
De sociale partners van het PSC 120.02 leggen volgende krachtlijnen vast die samen het ontwerp van protocolakkoord vlasbereiding (PSC 120.02) voor de jaren 2017-2018 vormen:
 • Koopkracht:
  Verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheque tot € 8,00, zijnde een verhoging met € 0,88 per maaltijdcheque op 1 september 2017. Verhoging van alle baremieke en effectieve lonen met 0,55 %, op 1 januari 2018.
 • Toekomstgerichte arbeidsorganisatie:
  Respecteren gemiddelde wekelijke arbeidsduur: verlenging van de referteperiode tot 1 jaar (artikel 20 bis en 26 bis Arbeidswet).
  Verhoging interne grens van de arbeidsduur die die in de loop van de referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis §1 bis en §2bis: verhoging tot 143 uur.
 • Opheffing PSC 120.02 tegen 31 december 2018
  Oprichting werkgroep, met medewerking van de FOD WASO. Werkzaamheden werkgroep af te ronden tegen uiterlijk 30 juni 18, zodat het PSC 120.02 ophoudt te bestaan tegen uiterlijk 31 december 18.
 • Een teruggave van 1/3de sociale toelagen
  Zo de financiële toestand van het Waarborg en Sociaal Fonds dit toelaat, is er een teruggave van 1/3de aan de werkgevers van de door hen aan het Fonds betaalde sociale toelagen over de recentste vier kwartalen.
 • Verhoging van de syndicale premie tot € 145
  Van zodra de wetgever de (para)fiscale vrijstelling verhoogd zal hebben tot € 145 wordt de syndicale premie verhoogd tot € 145.
 • Verlengen van alle cao’s van bepaalde duur voor de duurtijd van dit akkoord.
 • Verlenging van de cao’s SWT
 • Invoering regeling tijdkrediet met motief gedurende 36 m (opleiding) en 51 m (zorg)
 • Verlenging van de cao landingsbaan
MEI 15

Vlas

Na een moeizame onderhandeling in de sector vlas zijn we tot een voorstel akkoord gekomen.
De koopkrachtverhoging wordt uitgesplitst: vanaf 1 september 2017 wordt de maaltijdcheque opgetrokken met € 0,88/dag en zodoende bereiken we het maximum van €8/dag.
Op 1 januari 2018 worden de bruto lonen verhoogd met 0,55 %.
In ruil eisten de werkgevers een snelle en duidelijke opstart van de opheffing van het paritair comité 120.02.
De cao’s SWT en tijdskrediet worden verlengd tot 31 december 2018 en ook de verhoging van de syndicale premie met € 10 is een feit (voor zover de reglementering het toelaat).
Het protocolakkoord zal getekend worden op 14 juni 2017.
APR 25

Vlas

Tijdens de 2de onderhandelingsronde voor een nieuw sectoraal akkoord in de vlassector gaven de werkgevers antwoord op de gezamenlijke eisenbundel van de vakbonden.
Ze schetsen de economische context van de sector en gaven ook toelichting bij hun positie en uitgangspremisses voor deze onderhandelingen.
De werkgevers drukten hun wens uit om over te gaan naar het PC 144 van de landbouw gezien de (hoofd)activiteit van veel bedrijven een gewijzigde evolutie heeft doorgemaakt. Ze vragen daarom om een paritaire werkgroep op te richten om deze overgang voor te bereiden.
Daarnaast vragen ze de maximale flexibiliteit en indien daaraan voldaan is, willen ze een afgestemde (PC 144) invulling van de loonmarge 1,1 %.
De vakbonden willen mee nadenken rond de overgang naar het PC 144. In de vorige cao stond reeds dat er een paritaire werkgroep zou opgericht worden om een advies uit te werken rond een mogelijke overgang van PC. De vraag rond flexibiliteit is veel te vaag. De vraag moet concreter gemaakt worden en zowel juridisch als wettelijk onderbouwd worden. Daarom hebben we verduidelijking gevraagd tegen de volgende onderhandelingsronde.
Wij blijven de maximale invulling vragen van de 1,1 % loonsverhoging en de verhoging van de syndicale premie.
Ook de verlenging van de cao’s van bepaalde duur zijn een prioriteit.
Rond al deze punten wordt verder onderhandeld op 15 mei 2017.
MRT 27

Sector vlas

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 voor de sector Vlas zijn gestart. 
Op 27 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Vlas. 
De werkgevers zullen hierop reageren op het volgend paritair comité van 25 april 2017 en dan gaan ook de onderhandelingen van start.