Sectoraal partnerschap textielverzorging

Op 10 juni 2016 keurde de Vlaamse Regering het ‘decreet tot regeling van bepaalde aspec-ten van de alternerende opleidingen’ goed. Een belangrijke stap in de concretisering van het nieuwe systeem van duaal leren.
Dit decreet beslist in de oprichting van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Sectora-le Partnerschappen. Organen waarin alle relevante werk- en onderwijspartners zetelen, met reële bevoegdheden, zoals de erkenning van de leerbedrijven. Volgens een aantal crite-ria komt een onderneming of organisatie (privaat of publiek) al dan niet in aanmerking om jongeren op te leiden. Verder moet nagegaan worden of een leerbedrijf over alle nodige middelen (zowel qua uitrusting als qua personeel) beschikt om op een behoorlijke en kwali-teitsvolle manier op te leiden. Ook de registratie en opvolging van de overeenkomsten tus-sen jongeren en bedrijven, en het hele proces dat hieraan is verbonden (denk bijvoorbeeld aan de matching tussen jongere en werkgever) is een belangrijke rol voor deze samenwer-kingen.
SYNTRA Vlaanderen neemt het voortouw in de werking van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en spelen een belangrijke rol in de Sectorale Partnerschappen (de sectorgebonden overlegplatformen).
Het Sectoraal Partnerschap Textielverzorging werd als tweede sector in Vlaanderen offici-eel bekrachtigd op 29 november met de handtekeningen van mevrouw Vera De Norre (voor-zitter), mevrouw Ann Vande Kerckhove (ondervoorzitter) en de heer Luc Sels (voorzitter Vlaams Partnerschap).
De eerste officiële vergadering vond ondertussen ook plaats op 20 december, waarbij het vooral ging over de erkenningsvoorwaarden om als leerbedrijf in aanmerking te komen. Wij leggen hierbij nogmaals de nadruk op de aanwezigheid van een erkende mentor. Die erken-ning krijg je door het volgen van de tweedaagse opleiding ‘word wasinstructeur’.