overheidsbestellingen

Het eerste luik bevat een overzicht van de wettelijke informatieverplichtingen voor je werkgever.
In het tweede luik vind je een aantal algemene vragen die je kan gebruiken tijdens je overleg met je werkgever. 

Luik 1 Waar vind ik als militant bevoegheden in de wetgeving om het gesprek met mijn werk Vragen om het debat met de werkgever aan te gaan te vatten?

Het KB van 27 november 1973 ( Economische en financiële basisinformatie) voorziet een aantal verplichtingen voor de werkgever om informatie te delen met de leden van de Ondernemingsraad. 
De wetgeving op de EFI was in 1973  het resultaat van de eerste stap ‘delen van informatie’ om tot een gelijkwaardig overleg te komen met de werkgever. 
Zonder informatiedeling is het moeilijk om op gelijke basis met de werkgever in overleg te gaan. 
In de EFI wetgeving vind je echter geen plicht voor je werkgever om informatie te geven over de overheidsbestellingen. Maar verschillende andere artikels kunnen wel indirect aanleiding geven om het gesprek over de overheidsbestellingen aan te gaan. 

Basisinformatie en jaarlijkse voorlichting
Elke vier jaar is de werkgever verplicht om aan de leden van Ondernemingsraad een uitgebreide toelichting te geven over de economische context van de onderneming.
Jaarlijks wordt deze informatie geactualiseerd tijdens de EFI vergadering en wordt ook het toekomstperspectief besproken. 
Volgende elementen kunnen aanleiding geven om het gesprek rond overheidsbestellingen aan te gaan. 
 • De voornaamste nationale en internationale concurrenten van de onderneming waarmee de onderneming rekening moet houden. (KB EFI 27111973 – art. 6 – 1°)
Welke concurrenten tekenen in voor overheidsbestellingen? Welke concurrenten tekenen niet in voor overheidsbestellingen? Waarom tekent onze onderneming wel/niet in voor overheidsbestellingen? Wat zijn de toekomstverwachtingen? 
De concurrentiemogelijkheden en –moeilijkheden. (KB EFI 27111973 – art. 6 – 2°)
Waarom koopt de overheid een product of dienst bij de concurrent? Waarom koopt de overheid een product of dienst bij onze onderneming? Wat zijn onze sterktes/zwaktes op de markt van de overheidsbestellingen? Wat zijn de verwachtingen op het concurrentiële vlak voor overheidsbestellingen naar de toekomst?
 • De afzetgebieden. (KB EFI 27111973 – art. 6 – 3°)
Koopt de overheid onze producten of diensten? Welke overheden (gemeentes, provincies, nationaal, internationaal, intercommunaal, onderwijs, politie, …) kopen onze producten/diensten? Koopt de overheid sporadisch producten of diensten aan bij ons? Of is de overheid een steeds weerkerende klant? In welke mate zijn overheidsbestellingen belangrijk voor onze onderneming? 
Hoeveel bedraagt het aandeel van de overheidsbestellingen in onze totale verkoop vandaag? Wat zijn de toekomstverwachtingen? 
 • De wijze waarop de producten worden gecommercialiseerd. (KB EFI 27111973 – art. 6 – 6°)
Proberen wij de overheid als klant te bereiken? Waarom wel en waarom niet? 
Hoe bereiken wij de overheid met ons aanbod van producten of diensten? Hoe weten de verschillende overheden dat wij producten/diensten aanbieden? Hoe wensen wij in de toekomst de overheid al dan niet te bereiken? Volgen wij actief de openbare aanbestedingen? Waarom wel? Waarom niet? 
 • Het wetenschappelijke speurwerk. (KB EFI 27111973 – art. 12)
Welke wetenschappelijk speurwerk gebeurt er in opdracht van de overheid/universiteit? Wat is de rol van de overheid bij deze onderzoeksopdracht (subsidies, flankerend beleid, bijeenbrengen van partners, ter beschikking stellen van kennis/materiaal, …)? Volgt onze onderneming alles wat beweegt rond innovatieve overheidsopdrachten (Vlaams, Waals, Brussels, Belgisch en Europees niveau). Indien ja, hoe pakken we dit aan? Indien neen, waarom niet? Wat zijn de struikelblokken?  
De periodieke voorlichting
De periodieke voorlichting moet tenminste om de drie maanden worden verschaft. (KB EFI 27111973 – art. 24)
Zijn er in de afgelopen periode wijzigingen opgetreden bij de overheidsbestellingen? Wat is de oorzaak van deze wijzigingen? Welke afzet (overheidsbestellingen) kan verwacht worden in de komende periode? Welk effect heeft dit op de tewerkstelling? Worden er extra opleidingen voorzien? 

Luik 2 Vragen om het debat met de werkgever aan te gaan

 •  Hoe staat onze werkgever/onderneming tegenover overheidsbestedingen?
 •  Welke zijn onze proactieve commerciële acties naar overheidsbestedingen toe? Wat doet onze werkgever/onderneming om naambekendheid te verwerven bij de overheid en onze producten aan te prijzen?
 •  Welke samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen zijn al onderzocht om gezamenlijk in te tekenen bij deze bestedingen?
 •  Welke stappen zijn er al genomen via de werkgeversorganisatie van onze onderneming om binnenlandse producenten te promoten bij de overheden?
 • Niet alle openbare aanbestedingen moeten op Europees niveau gepubliceerd worden. Volgt onze werkgever/onderneming actief de aanbestedingen die op het gezamenlijke Belgische e-Notificiation platform (https://enot.publicprocurement.be) gepubliceerd worden op
       o Indien neen, waarom niet? Zou het niet zinvol kunnen zijn de aanbestedingen die de verschillende Belgische overheden publiceren van nabij op te volgen?
       o Indien ja, welke sector-codes zijn daar voor ons exact relevant/mogelijk interessant?

Innovatie

Naast de klassieke aanbestedingen bestaat er ook een specifiek wetgevend kader rond innovatiegerichte overheidsopdrachten. Bij deze innovatiegerichte opdracht gaat de overheid eerder op zoek naar ‘de oplossing voor een bepaald probleem/uitdaging’ zonder dat ze vooraf het product omschrijft. Dit kan zowel bestaan uit hulp bij onderzoek en ontwikkeling als de afname van bijvoorbeeld nieuwe producten die nog slechts weinig bekend zijn.
Deze innovatiegerichte overheidsopdrachten kan voor een bedrijf een middel zijn om nieuwe markten aan te boren, meer middelen voor innovatie of samenwerking te vergaren, geholpen te worden bij de commercialisering.
Volgt onze werkgever/onderneming alles wat er beweegt op het vlak van innovatieve overheidsopdrachten op Vlaams, Waals, Brussels, Belgische en Europees niveau? 
 •  Indien ja: hoe pakt onze werkgever/onderneming dit aan?
 •  Indien neen: zou het niet de moeite lonen om dit te doen? Ofwel rechtstreeks of bijvoorbeeld via onze representatieve werkgeversfederatie?