Akkoord over werkbaar werk in de metaalhandel

De kranten staan er vol van: werkgevers vinden geen geschoold personeel, er is vooral een tekort aan technisch geschoolde mensen. Eveneens in de krant: mensen moeten langer werken maar er zijn nog nooit zoveel mensen arbeidsongeschikt geweest. Stress, burn-out en fysieke klachten door het werk zijn de grote boosdoeners. 
Gezocht: werkbaar werk en geschoolde arbeiders. Gevonden: een akkoord tussen werkgevers en vakbonden van de metaalhandel om deze zaken aan te pakken. 

Wie arbeiders zoekt, die vindt ze? 

Werkgevers uit de sector vinden geen techniekers. Service-techniekers vinden is nog moeilijker, omdat de technische competenties daar nog hoger moeten zijn. Hoe komt het dat deze mensen zo moeilijk te vinden zijn? ACV-CSC METEA heeft daar haar gedacht over, en dat hebben we ook aan de werkgevers meegegeven. Wij hebben benadrukt dat werkgevers veel verwachten van deze arbeiders. Ze moeten veel kunnen, een grote verantwoordelijkheid dragen (over hun materiaal, hun timing,…), een grote flexibiliteit in taken en uren kunnen dragen en een autonomie kunnen beheren, zeker voor wat de service-techniekers betreft. We zijn er dus van overtuigd dat je op verschillende aspecten moet werken als je mensen wil aantrekken in de sector. Zo moet het loon interessant zijn. We stellen vast dat werkgevers hun techniekers en servicetechniekers niet allemaal correct inschalen in de functieclassificatie. Als je veel vraagt van werknemers en er weinig voor wil betalen, tja, dan gaan ze ergens anders werken! Ook moet aan de arbeidsomstandigheden gewerkt worden. Flexibiliteit kent zijn grenzen. Als je voor hetzelfde loon elders minder uren moet werken of minder afstanden moet doen, tja, dan ben je weg natuurlijk. Thema’s die moeilijk liggen bij de werkgevers, maar waar ze werk van gaan moeten maken als ze effectief mensen willen aantrekken. 
We hebben een akkoord kunnen bereiken over een aantal maatregelen die enerzijds mensen moeten aantrekken tot de sector, en anderzijds ervoor moeten zorgen dat er minder uitval is. 

Werkbaar werk op maat van de onderneming 

Elke onderneming kan aan tafel gaan om te praten over maatregelen om de werkbaarheid van de jobs te verhogen. Het gaat dan om thema’s als stress, burn-out, ergonomie, opleiding, instroom enzovoort. Ook de opleidingsmogelijkheden worden zwaar uitgebreid en peterschapprojecten waarbij een ervaren werknemer een nieuweling begeleid worden ondersteund. 

Instroom 

Een werkgever die een nieuwe technieker of service-technieker in dienst neemt, kan een budget van 1.000 tot 3.000 € voor opleiding benutten via het sociaal fonds en Educam (vormingsinstelling van de sector). Dit moet het mogelijk maken om iemand aan te werven die misschien nog niet alle technische competenties beheerst, maar die via opleiding wel klaar kan worden gemaakt voor het beroep. 

Loopbaanbegeleiding 

Minsten elke 5 jaar moet de werkgever met zijn werknemers een loopbaangesprek voeren over diens verwachtingen en perspectieven. Indien gewenst, kan de werknemer voor loopbaanbegeleiding kiezen en betaalt het sociaal fonds de loopbaancheques terug die je daarvoor bij de VDAB kan kopen (2 x 40 €). 

Zachte landingsbanen 

Werknemers vanaf 58 jaar kunnen in overleg met hun werkgever kiezen voor een ander werkregime of minder belastend werk in de onderneming en het loonverlies gecompenseerd krijgen voor een bedrag van 160 € per maand (tot maximum het nettolon van voor de wijziging). Vanaf 60 jaar wordt ook een overstap naar 4/5 de mogelijk met deze bijpassing. 

Oudere zieken 

De bijpassing vanuit het sociaal fonds voor oudere zieken wordt verhoogd naar 8 € per dag. 

Betekent dit akkoord een revolutie? 

Zeker niet! Gaan de jobs in de metaalhandel vanaf nu allemaal werkbaar zijn? Helaas ook niet. Maar hebben we belangrijke stappen gezet in de goede richting? Wij denken van wel. Met dit akkoord hebben we het gesprek aangegaan en zijn de werkgevers bereid gevonden om concrete maatregelen af te spreken om zowel voor nieuwe werknemers als voor de vaste krachten werken in de metaalhandel aangenamer te maken. Maar dit is slechts een begin, wij zetten voort!