Project sociale dialoog

ACV-CSC METEA actieve partner in Europees project sociale dialoog voor de textiel- en kledingsector

Sociale dialoog is één van de pijlers van het Europees sociaal model.
Het laat de sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) toe een belangrijke rol te spelen in het uitbouwen van de Unie, meer bepaald op het vlak van het sociaaleconomisch beleid. Tijdens de naweeën van de financiële crisis stelde de Europese Unie vast dat lidstaten waar het sociaal partnerschap het sterkst ontwikkeld is, de crisis het best hebben doorstaan. De praktijk toont dus aan dat sociale dialoog een uitstekende hefboom kan zijn voor sociale cohesie en veerkracht. De Europese Commissie wil de sociale dimensie van de Europese Unie verbeteren en de werknemersorganisaties helpen hun capaciteit te ontwikkelen om een actieve rol te spelen bij de uitbouw een modern en sociaal Europa. 
De Commissie voorziet financiële middelen voor projecten die bijdragen tot een versterking van de sociale dialoog binnen de Europese Unie en de lidstaten. Organisaties die aan de vereisten voldoen kunnen bij de Commissie concrete projecten indienen. Onze Portugese partnerorganisatie FESETE diende een project in rond sociale dialoog in de textiel- en kledingsector dat door de Commissie werd goedgekeurd. Naast FESETE, dat het project coördineert zijn er nog drie andere organisaties bij betrokken: ACV-CSC METEA, Disk Tekstil uit Turkije en OS Tok uit Tsjechië. 
Dit project wil in de allereerste plaats bijdragen tot een versterking van de sociale dialoog in het algemeen en collectieve onderhandelingen op sectoraal en bedrijfsniveau in het bijzonder. Het wil werken aan een kwalitatieve sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers die een hefboom kan zijn voor tewerkstelling, voor de kwaliteit van het werk en voor de concurrentiekracht van onze bedrijven. Het project wil door informatie en opleiding mensen meer inzicht geven in de werking en de resultaten van sociale dialoog zodat mensen gaan begrijpen waarom dit zo’n belangrijk instrument is voor maatschappelijke, maar ook voor industriële ontwikkeling en een meerwaarde is voor democratische besluitvorming. 
Het project zal een gedetailleerde stand van zaken opmaken van het sociaal overleg en van de arbeidsverhoudingen in de betrokken landen. Sterke punten, zwakke punten, best practices, worst practices… Het feit dat elke deelnemende organisatie een specifieke regio vertegenwoordigt maakt deze oefening alleen maar interessanter en representatiever voor de situatie in en rond Europese Unie. 
Het project zoomt ook in op moeilijkheden waar sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en vakbondswerk in het algemeen steeds nadrukkelijker mee geconfronteerd worden. Nagaan of en onder welke vorm deze evolutie zich in de andere betrokken landen voordoet en wat er kan gebeuren om deze evolutie te keren. Op basis van al deze info wil het ook actief meewerken aan nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die beter inspelen op de behoeften van zowel werknemers als bedrijven inzake tewerkstelling, veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, loopbaanplanning, combinatie arbeid en gezin, vorming, opleiding, productiviteit en concurrentiekracht. 
Het project draagt bij tot een algemene versterking van syndicale netwerken, een breder begrip van problemen in de andere landen, nauwere samenwerking en meer synergiën tussen nationaal en internationaal niveau. De opgedane kennis en ervaring kunnen zeker nuttig zijn voor andere vakbonden binnen het kader van IndustriAll Europe. 

De partners 

FESETE (Portugal) 
Is de initiatiefnemer en coördinator van het project. FESETE is een nationale vakcentrale en is lid van de nationale vakbondsconfederatie CGTP-IN en van IndustriAll Europe. FESETE verdedigt de belangen van werknemers uit de textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie, onder meer via het afsluiten van cao’s, voorbereidend wetgevend werk, vorming en opleiding. 
OS-TOK (Tsjechië) 
Is een jonge, onafhankelijke Tsjechische vakbond, opgericht in 1990. OS-TOK verdedigt we belangen van werknemers in de textiel-, kleding- en lederindustrie. De bond telt ongeveer 4.276 leden, voornamelijk arbeiders. De bond houdt zich voornamelijk bezig met juridische dienstverlening in syndicale materies, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, collectieve onderhandelingen op bedrijfsniveau, vorming en opleiding voor leden. OS-TOK is lid van IndustriAll Europe. DISK Tekstil (Turkije) Disk Tekstil kende een korte, maar bewogen geschiedenis.
De bond werd opgericht in 1965. In 1990 werd hij door de toenmalige militaire regering opgedoekt. Op dat ogenblik telde de organisatie 100.000 leden. Disk Tekstil kende echter een snelle doorstart. Vanaf 2001 hadden de textiel- kledingsectoren zwaar te leiden onder de concurrentie uit China, Pakistan en Indonesië. Het aantal werknemers en dus ook het aantal leden daalde opnieuw sterk. Op dit ogenblik heeft Disk Tekstil 11.000 leden. De bond sluit cao’s af in lokale bedrijven als in vestigingen van multinationals. 
ACV-CSC METEA
ACV-CSC METEA is de grootste industrievakbond in België die de belangen verdedigt van werknemers onder meer in de metaal- en textielindustrie.