Loon en ziekte

Loon en ziekte
Wat gebeurt er met je loon als je ziek wordt? Heb je recht op een gewaarborgd loon? Hoe zit het met het medisch attest?

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Dit betekent dat de werknemer onmogelijk arbeid kan uitvoeren, wegens ziekte of ongeval; dit volgens de definitie van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten.De rechtspraak bepaalt echter dat je als werknemer toch arbeidsgeschikt kan zijn wanneer je nog deeltijds kan werken, of wanneer je in staat bent om in hetzelfde bedrijf ander werk te verrichten. 
Wanneer je arbeidsongeschikt bent, wordt de uitvoering van je arbeidsovereenkomst geschorst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de duur van de ongeschiktheid. Wanneer de arbeidsongeschiktheid blijvend blijkt, kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden. 

Wat moet je als werknemer doen wanneer je ziek bent of een ongeval hebt gehad?

Je werkgever verwittigen. Bij ziekte moet je je werkgever onmiddellijk verwittigen. De wet zegt niet uitdrukkelijk hoe dat moet gebeuren. Dit kan telefonisch, per fax, mail, via een collega… Meestal staat in je arbeidsreglement hoe je werkgever wil dat dit gemeld wordt.
Een medisch getuigschrift indienen. Om je arbeidsongeschiktheid te bewijzen, moet je een medisch attest indienen. Vaak is dit opgelegd door het arbeidsreglement of een cao. Wanneer dit echter niet beschreven staat, is het niet verplicht.
Je moet je medisch attest indienen binnen de 2 werkdagen vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid. Binnen het arbeidsreglement of in de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan van deze termijn afgeweken worden.

Wat moet er op het medisch attest staan?

De vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid en de vermelding of de werknemer zich met het oog op controle al dan niet kan verplaatsen.

Geen medisch attest of medisch attest te laat?

Wanneer je het medisch getuigschrift te laat en/of niet indient, kan dit gevolgen hebben voor je gewaarborgd loon, alsook voor de eventuele uitbetaling van de ziektevergoeding door de mutualiteit.Je werkgever (of de mutualiteit) kan weigeren dit gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen waarop je nog geen medisch getuigschrift had ingediend. 
Soms aanvaardt de rechtbank het laattijdig versturen van het medisch attest als  dringende reden voor ontslag, vooral wanneer de vertraging aanzienlijk is of de aanwezigheid van de werknemer nodig is voor een goede werking in de onderneming of wanneer de werknemer een gewoonte maakt van het laattijdig indienen van zijn/haar medisch attest. 

Heb ik recht op gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid?

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer recht op een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.
Dit verschilt echter naargelang het statuut van de werknemer. Arbeiders, bedienden op proef of voor bepaalde tijd vallen onder een andere regeling dan bedienden na hun proefperiode.   
STATUUTPERIODEANCIENNITEITGEWAARBORGD LOON
ArbeidersEerste 7 dagen ziekte1 maand100% brutoloon ten laste van de werkgever
7 volgende dagen ziekte60+25,88=85% brutoloon ten laste van de werkgever
14 volgende dagen ziekteTussenkomst ziekenfonds + 25,88% ten laste van de werkgever
Bedienden met contract < 3 maandenDezelfde regeling als de arbeiders
Bedienden op proefDezelfde regeling als de arbeiders
Bedienden met contract onbepaalde duurEerste maand ziekteGeen100% brutoloon ten laste van de werkgever
UitzendkrachtenZie ziekte uitzendkrachten

Het gewaarborgd loon moet niet uitbetaald worden wanneer de ongeschiktheid van de werknemer te wijten is aan een ernstige fout van de werknemer of een sportongeval in competitie waarvoor inkomgeld gevraagd wordt en de deelnemers een vergoeding ontvangen.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!