Loon en zwangerschap

Loon en zwangerschap
Zwanger? Proficiat! 

Wat is je vergoeding wanneer je moederschapsverlof opneemt?

Je wordt vergoed door het ziekenfonds wanneer je op moederschapsverlof bent. De werkgever is dus niet verplicht om een gewaarborgd loon uit te betalen. Wanneer je ziek wordt in de periode voor de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, moet de werkgever je wel gewaarborgd loon betalen. 
De uitkering voor werkende vrouwen bedraagt:
  • 79.5 % van het gederfde loon tijdens de eerste 30 dagen
  • 75 % gedurende het resterende deel van het moederschapsverlof
Werkneemsters met een arbeidsovereenkomst hebben gedurende de eerste 30 dagen recht op 82% van hun niet-begrensde brutoloon.
De vergoeding aan werkloze vrouwen bestaat uit twee delen:
  • Een basisvergoeding, gelijk aan 60% van het begrensde brutoloon, zonder hoger te kunnen zijn dan de werkloosheidsuitkering.
  • Een toeslag van 19.5% gedurende 30 dagen, daarna 15%. 
Als je voor je bevalling moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten, krijg je 78.24% van je loon. De vergoeding voor borstvoedingsverlof bedraagt 60%. 
Wanneer de moeder overlijdt of gehospitaliseerd is, wordt het moederschapsverlof in vaderschapsverlof omgezet en krijgt de vader ook de vergoedingen zoals de vrouw deze zou krijgen, op voorwaarde dat de vader zelf recht heeft op de uitkeringsverzekering en in orde is met de sociale zekerheid. De uitkering wordt dan op basis van zijn loon berekend en door het ziekenfonds uitbetaald.

Hoeveel verlof krijg je bij zwangerschap?

Moederschapsverlof duurt normaal 15 weken. Bij meerlingen, of wanneer de baby in het ziekenhuis moet blijven, kan deze periode verlengd worden.
Prenataal moederschapsverlof: je mag het werk onderbreken vanaf 6 weken voor de vermoedelijke zwangerschapsdatum. Verwacht je een meerling, dan mag je al vanaf 8 weken voor deze datum thuis blijven. Dit is je vrije keuze. De enige verplichting is om ten minste 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum het werk te onderbreken. Beval je na de voorziene bevallingsdatum, wordt het prenataal verlof verlengd tot de reële bevallingsdatum. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt vastgesteld door een medisch attest dat minstens 7 weken voor deze datum (of 9 weken voor meerlingen) aan de werkgever overhandigd wordt.
Postnataal moederschapsverlof: je moet het werk onderbreken gedurende 9 weken na de bevalling. Bij een meerling mag je maximaal 2 weken langer verlof nemen. De periode dat je bent blijven werken tijdens de ‘prenatale’ periode van 6 of 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, mag je aan het postnataal verlof toevoegen. 
Voorbeeld
  • Je bent uitgerekend om te bevallen op 14 maart. Je werkt t.e.m. het einde van februari. Je hebt dus slechts 2 weken prenatale rust opgenomen. Je bevalt ook effectief op 14 maart. Dan mag je nog 4 weken toevoegen aan je postnataal moederschapsverlof; dit wordt dan 13 weken. 
Sommige periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst, zoals jaarlijkse vakantie, feestdagen, dagen tijdelijke werkloosheid, worden met de voortzetting van het werk gelijkgesteld. Dit geldt niet voor periodes van verwijdering van het werk, zelfs indien je als werkneemster vergoedingen voor beroepsziekte ontving, noch voor ziekteperiodes tijdens de zwangerschap. Die periodes kunnen dan niet overgedragen worden. 
Wanneer je baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven, mag je als werkneemster het postnataal verlof verlengen met de duur van de hospitalisatieperiode na de eerste 7 dagen, met een maximum van 24 weken. Om van dit recht gebruik te maken moet je voor het einde van het postnataal verlof een medisch attest voorzien van het ziekenhuis dat de voorziene duur van de hospitalisatie aanduidt. 
Als je van je prenataal verlof twee weken hebt overgedragen naar je postnataal verlof, mag je deze in verlofdagen omzetten. Deze dagen mag je dan verspreiden over 8 weken. Dit houdt in dat je na je bevalling dus je 9 weken thuis bent, en je ervoor kan kiezen om daarna hier en daar nog wat verlofdagen in te plannen. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!